ARVIOINTI

Arvioinnin kohteena ovat kunkin oppiaineen oppisisältöjen omaksuminen sekä opiskelijan ajattelu-, tiedonhankinta- ja tiedon soveltamistaitojen kehittyminen. Arvioinnin ja palautteen avulla opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan määrätietoiseen opiskeluun, luodaan edellytyksiä itsearviointiin, omien tavoitteiden asettamiseen ja työskentelytapojen kehittämiseen ja vahvistetaan siten oppimaan oppimisen taitoja.

Opiskelijalla on mahdollisuus saada tietoa opintojen edistymisestä, tavoitteiden saavuttamisesta ja oppimistuloksista sekä opintojen aikana että opiskelun päättyessä. Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä.