Yleiset periaatteet

Kunkin kurssin alussa opiskelijoille selvitetään kurssin sisältö, tavoitteet sekä kurssin arvosanan määräytymiseen vaikuttavat seikat ja niiden painottuminen kurssin arvosanaa määrättäessä. Arviointi voidaan suorittaa vasta, kun sen edellytykset – riittävä näyttö arvosanan saamiseksi – täyttyvät.

Arvioinnin edellytyksenä on opiskelijan monipuolinen ja jatkuva arviointi kurssin aikana. Lähi- ja verkkokurssien arviointiperusteet eroavat jonkin verran toisistaan erilaisista suoritustavoista johtuen.

Lähikurssien arviointi pohjautuu läsnäoloon ja tuntiaktiivisuuteen, erilaisiin kirjallisiin ja suullisiin tuotoksiin ja näyttöihin sekä kurssin loppukokeeseen, jos sellainen järjestetään. Kurssiarvosana voi poiketa loppukokeen antamasta arvosanasta kurssilla vaadittavan näytön painotuksista riippuen.
 
Myös verkkokurssien arvioinnissa toteutetaan monipuolista ja jatkuvaa, koko kurssin kestävää arviointia. Verkkokurssien arvioinnissa painottuvat kirjalliset tuotokset, mutta myös verkkokeskustelut ja yhteinen verkkotyöskentely vaikuttavat kurssin arvosanaan.

Numerot ja merkinnät kurssiarvioinnissa

Eiran aikuislukiossa pakolliset ja syventävät valtakunnalliset kurssit arvioidaan aina numeroin silloin, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät, lukuun ottamatta teemaopintojen kurssia, josta annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty).

Paikallisista syventävistä kursseista opiskelija saa joko numeroarvosanan tai S-merkinnän. Tällaisen kurssin arvosana voi vaikuttaa vain korottavasti oppimäärän arvosanaan.

Johdantokursseilla käytetään arviointia S = suoritettu, H = hylätty. S-merkintä ei vaikuta oppiaineen päättöarvosanaan, mutta kyseinen hyväksytysti suoritettu kurssi lasketaan mukaan oppiaineen kurssimäärään. Aikuislukion 44/48 kurssin minimioppimäärään voi sisällyttää vain kaksi johdantokurssia.

Itsenäisesti opiskellusta kurssista (tenttiminen) ei voi saada arvosanaa 4 (abirästit yms.)