Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI)

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Se tarjoaa aineksia kielellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen sekä oman identiteetin rakentamiseen. Opetus kehittää ajattelemisen taitoja ja vahvistaa sekä arjessa että opiskelussa tarvittavia oppimaan oppimisen taitoja.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on taito ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti eri tilanteiden vaatimalla tavalla. Opetus tähtää sellaiseen kielen ja kirjallisuuden tuntemukseen sekä kielenkäyttö-, teksti-, moniluku-, vuorovaikutus- ja mediataitoihin, joita jatko-opinnot, työelämä ja yhteiskunnassa toimiminen edellyttävät.

Työskentelymenetelmät

Kaikilla kursseilla opiskelija lukee paljon erilaisia tekstejä sekä oppitunneilla että omalla ajallaan. Kursseilla 2 - 6 luetaan yksi kokonaisteos. Luettava teos valikoituu kurssin näkökulman mukaisesti ja siitä sovitaan aina kurssin opettajan kanssa. Teoksesta tehdään sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia. Opiskelija kirjoittaa kaikilla kursseilla erilaajuisia tekstejä, myös kotitehtävinä. Tekstejä kirjoitetaan pääosin koneella.

Kurssien suorittamisesta

Kurssit 1 – 5 ovat pakollisia mutta hyvin keskeisiä asioita on myös 6-kurssilla, joka päivälukiossa on aineen tärkeimpiä kursseja. Lisäksi ylioppilaskirjoituksissa menestyäkseen abikurssien 8 ja 9 suorittaminen on välttämätöntä, jotta opiskelijan valmius äidinkielen sähköiseen yo-kokeeseen vahvistuu. Äidinkielen kurssit 1 – 6 on syytä suorittaa numerojärjestyksessä. Äidinkielen O-merkintä tarkoittaa, että kurssin koe on suorittamatta. Koetta ei voi suorittaa enää seuraavana lukuvuonna. 

Oppikirjat

  • Kaikilla kursseilla: Johanna Karhumäki, Elina Kouki: Jukola, Tekstioppi (SanomaPro) Elina Kouki ym.: Jukola, Kielikirja (SanomaPro)
  • ÄI1-kurssi: Jukola 1, digikirja
  • ÄI2-kurssi: Jukola 2, digikirja
  • ÄI3-kurssi: Jukola 3, digikirja 

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus

Opiskelija kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja. Opiskelija monipuolistaa käsitystään kirjoittamisesta, lukemisesta ja puhumisesta.
Keskeiset sisällöt: tekstin ja tekstilajin käsitteet; tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstien moniäänisyys ja referointi; proosan erittely ja tulkinta; aineiston pohjalta kirjoittaminen; tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, lähdekritiikki ja lähdeviittaukset
Arviointi: Kurssiarvosanaan vaaditaan seuraavat suoritukset: aineistoessee, referaatti, tekstianalyysikoe ja kielenhuollonkoe. Kaikki osasuoritukset tulee olla hyväksytysti tehtyinä ennen loppukoetta.

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Opiskelija saa yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.
Keskeiset sisällöt: kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa; kielen vaihtelu ja muuttuminen; kirjakielen normit; Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus; kirjoittaminen prosessina; kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä
Arviointi: Kurssiarvosanaan vaaditaan seuraavat suoritukset: aineistoessee, kokonaisteoksen lukeminen ja siihen liittyvät työt, kielenhuollonkoe ja tekstianalyysikoe. Kaikki osasuoritukset tulee olla hyväksytysti tehtyinä ennen loppukoetta.

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.
Keskeiset sisällöt: kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja muuttuvuus; kielen kuvallisuus ja monitulkintaisuus; proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, erityisesti näytelmien ja runojen analyysi; kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen; kirjallisuuskeskustelu
Arviointi: Kurssiarvosanaan vaaditaan seuraavat suoritukset: analyysitehtäviä, kaunokirjallisen teoksen lukeminen ja siihen liittyvä kirjallisuustehtävä, esseekoe kaunokirjallisista aiheista. Kaikki osasuoritukset tulee olla hyväksytysti tehtyinä ennen loppukoetta.

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen

Opiskelija perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin.
Keskeiset sisällöt: vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot; tekstien ideologisuus, mielipiteen ja tutkimustiedon erot; sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, mediakritiikki; kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuuden keinoja ja lajeja; argumentointitaidot
Arviointi: Kurssiarvosanaan vaaditaan seuraavat suoritukset: mielipideteksti, vaikuttavaan yhteiskunnalliseen teokseen perehtyminen ja sen esittely, tekstianalyysikoe. Kaikki osasuoritukset tulee olla hyväksytysti tehtyinä ennen loppukoetta.

ÄI5 Teksti ja konteksti

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.
Keskeiset sisällöt: tekstien tarkastelua sekä tekstin ilmestymisajankohdan että nykyajan kontekstissa; tyylin vaikutus tekstiin ja kielenhuoltoa tyylin näkökulmasta; suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia; kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä
Arviointi: Kurssiarvosanaan vaaditaan seuraavat tuotokset: tyylikausiin liittyviä tehtäviä ja essee, klassikon lukeminen ja esittely, kirjaessee luetusta teoksesta (koe). Kaikki osasuoritukset tulee olla hyväksytysti tehtyinä ennen loppukoetta.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset

Tämä kurssi on päivälukiossa pakollinen ja sen sisällöt ovat äidinkielen yo-kokeiden aineistoa. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee.
Keskeiset sisällöt: ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiötä; monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, mediatekstit, elokuva, kuvat; kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista sekä kielenhuoltoa
Arviointi: Kurssiarvosanaan vaaditaan seuraavat suoritukset: alustus nykykulttuurin teemoista, esimerkiksi teatterin, taidenäyttelyn, asiantuntijavierailun tms. pohjalta, luetun teoksen esittely, esseekoe

ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Puheviestintään, vuorovaikutukseen ja esiintymiseen keskittyvä kurssi
Keskeiset sisällöt: Puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitys ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä; puhetaidon teoriaa ja historiaa; argumentaatioanalyysitaitojen syvennystä; esiintymisharjoituksia. Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen.
Arviointi: Osallistumisaktiivisuus ja kirjallinen työ.

ÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen (abikurssi 1, essee)

Erilaisten tekstien tuottamiseen keskittyvä kurssi, jolla opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin.
Keskeiset sisällöt: kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen perusteella; kirjoittaminen fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien
pohjalta
Arviointi: Osallistumisaktiivisuus ja kirjalliset työt

ÄI9 Lukutaitojen syventäminen (abikurssi 2, tekstianalyysi)

Tekstitaitoihin keskittyvä kurssi, jolla harjoitellaan erilaisten tekstien erittelyä, tulkintaa, tuottamista ja arvioimista.
Keskeiset sisällöt: fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointi eri näkökulmista; omien lukemistapojen havainnointi
Arviointi: Osallistumisaktiivisuus ja kirjalliset työt

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

ÄI0 Kielenhuollon harjoituskurssi (verkossa ja ÄI1kert-kurssin yhteydessä)

Kurssilla tehdään runsaasti harjoituksia, jotka vahvistavat opiskelijan oikeinkirjoitukseen ja kirjoitetun kielen normeihin liittyviä taitoja. Kurssia suositellaan kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja kertaamiseen.
Keskeiset sisällöt: virke, lause ja välimerkit; verbit; oikea kirjoitusasu; hyvä asiatyyli; sujuva virkerakenne; lainaustekniikka
Arviointi: Kurssi arvioidaan asteikolla S/H. Kurssisuoritukseen vaaditaan pakolliset verkkotehtävät ja koe.

ÄI10 Teatterin klassikoita ja nykydraamaa

Kurssin aihepiiriin kuuluvat teatterin historia, teatteri taiteenlajina ja näytelmä kirjallisuudenlajina.
Keskeiset sisällöt: teatterivierailut ja niiden arvioiminen; draaman klassikkoteoksen erittely ja tulkinta; nykydraama ja sen tekijät; teatterikritiikin seuraaminen ja teatteriarvostelujen erittely
Arviointi: Osallistumisaktiivisuus

ÄI1kert Äidinkielen ja kirjallisuuden kertauskurssi

Opetusta neljänä päivänä viikossa ma – to. Kurssilta saa hyvän pohjan tulevia opintoja varten. Sisällöt perustuvat oppiaineen ensimmäisen kurssin ÄI1 ja kielenhuollon harjoituskurssin ÄI0 sisältöihin. Kurssista on mahdollista saada kaksi kurssisuoritusta ÄI0 ja ÄI1.