Biologia / Biology (BI)

Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta, kehitystä, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Biologian opetukselle on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta, tutkimuksellisuus sekä aktivoivat ja vuorovaikutteiset työ- ja toimintatavat.

Biology BI1 and BI2 are taught in English and Finnish. BI20 - 24 are taught in English. All other courses are taught in Finnish only. 

BI1 Elämä ja evoluutio

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.
Keskeiset sisällöt: biologinen tutkimus ja biologisen tiedon esittäminen, solun rakenne ja energiatalous, dna, eliökunnan sukupuu, evoluutio

BI1 Life and Evolution

This course covers the characteristics of all living organisms. The courses also looks at the ways in which biological data is gathered and processed as well as Biology as a scientific subject. Central to the course is the consideration of evolution and the understanding of its importance.
Keskeiset sisällöt: Biological research and the presentation of biological knowledge, the structure and metabolism of the cell, dna, classification, evolution

BI2 Ekologia ja ympäristö

Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin.
Keskeiset sisällöt: Populaatiot, lajien väliset suhteet, ekosysteemin toiminta, luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat uhkat, ilmastonmuutos, kestävä kehitys.

BI2 Ecology and the Environment

The course is an introduction to ecology and biodiversity and covers ecological threats in Finland and in the world. The central themes are biodiversity under threat and conservation. The course also looks at other environmental problems.
Keskeiset sisällöt: Populations, interaction of species, functioning of an ecosystem, threats to biodiversity, global warming, sustainability

Valtakunnalliset syventävät kurssit

BI3 Solu ja perinnöllisyys

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.
Keskeiset sisällöt: solujen rakenne ja toiminta, solujen lisääntyminen, perinnöllisyyden perusteet solu- ja yksilötasolla, perimän muutokset

BI4 Ihmisen biologia

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.
Keskeiset sisällöt: Ihmisen elimistöjen rakenne ja toiminta, elimistöjen sopeutuminen, toiminnan säätely, lisääntyminen, perimän ja ympäristön vaikutus

BI5 Biologian sovellukset

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.
Keskeiset sisällöt: bakteerien ja virusten rakenne ja toiminta, geenitekniikan menetelmät ja sovellukset, bioteknologian sovellukset teollisuudessa, kasvien ja eläinten jalostus

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

BI6 Biologian ja maantieteen kenttäkurssi

Kurssin tarkoituksena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus luonnossa tapahtuvaan biologisten ja maantieteellisten ilmiöiden tarkkailuun ja tutkimiseen. Kurssi voidaan toteuttaa esim. viikon kestävän vaelluksen tai yksittäisten, eri kohteisiin suuntautuvien retkien muodossa.

BI7 Biologian tutkimuskurssi

Kurssilla perehdytään erilaisiin biologian tutkimusmenetelmiin, pääpaino on laboratoriotyöskentelyssä. Tutkimuskohteina ovat solut ja niiden toiminta, eliöiden rakenteet, kurssilla tehdään myös ympäristöekologiaan liittyviä laboratoriotöitä ja mikrobitutkimuksia. Kurssilla tehtävät työt voivat vaihdella.
Keskeiset sisällöt: laboratoriomenetelmät, kokeen suunnittelu, solut, kudokset, elimet, elimistöt, mikrobit

BI8 Biologian ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi

Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija erilaisiin biologian tehtävätyyppeihin, kerrata kurssien keskeisiä sisältöjä ja valmentaa opiskelija ylioppilaskirjoituksin.
Keskeiset sisällöt: kysymys- ja vastausanalyysi, erilaiset tehtävätyypit, biologian kurssien kertaaminen