Elämänkatsomustieto/Ethics (ET)

Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen oppiaine. Sen tiedeperustaan kuuluu ihmis-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteitä sekä filosofia. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmisiä tarkastellaan luonnollisina toimijoina, jotka luovat ja uusintavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Elämänkatsomustieto kartuttaa opiskelijoiden kulttuurista ja katsomuksellista yleissivistystä, arvostelukykyä ja tilannetajua, toisten ja yhdenvertai- suuden kunnioittamista sekä keskustelun, kuuntelun ja itseilmaisun taitoja.

ET1 is taught bilingually. All other courses are taught in Finnish only. 

ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

Kurssin tavoitteena on pohtia maailmankatsomuksen olemusta ja muodostumista sekä arvioida sitä, miten tieto, tiede, taide ja media luovat ja välittävät maailmankuvia ja -katsomuksia.
Keskeiset sisällöt: maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteet, niiden väliset keskinäiset suhteet ja kunkin rakenneosat, tieteen ja näennäistieteen rajankäynti sekä koulu, tiede, taide ja media maailmankatsomuksen muokkaajina.

ET1 Worldview and Critical Thinking

The aim of the course is to reflect on how our worldview is formed and to assess how knowledge, science, art and the media create and impact on different worldviews.
Keskeiset sisällöt: Different worldviews, the structural components of a worldview, debates between different worldviews, the differences between science and pseudoscience, the impact of education, art and media on the formation of our worldview.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

Kurssin tavoitteena on pohtia etiikan peruskysymyksiä kuten vapautta ja vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia, eettisiä valintoja ja niiden perusteluja elämän eri vaiheissa sekä identiteetin rakentumiseen vaikuttavia seikkoja.
Keskeiset sisällöt: elämän yksilö- ja yhteisökohtaiset eettiset valinnat, elämänhallinta, ihmiskäsitykset, identiteetti, ihmisarvo, ihmisoikeudet sekä hyvän elämän kysymykset.

ET3 Yksilö ja yhteisö

Kurssin tavoitteena on pohtia yksilön ja yhteiskunnan välisiä suhteita sekä oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumista.
Keskeiset sisällöt: vallan käsite ja vallan muodot, poliittiset ideologiat ja utopiat, demokratian muodot sekä oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena ja maailmanlaajuisena kysymyksenä.

ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina

Kurssin tavoitteena on ymmärtää kulttuurin merkitys ihmisyydelle ja omalle elämänkatsomukselleen, perehtyä monikulttuurisuuteen sekä pohtia kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana.
Keskeiset sisällöt: suomalainen kulttuuri ja suomalaiset vähemmistökulttuurit, kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus, globaali kulttuuri sekä rasismi ja suvaitsevaisuus.

ET5 Katsomusten maailma

Kurssin tavoitteena on pohtia erilaisia tapoja selittää maailmaa uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä.
Keskeiset sisällöt: uskonnon ja uskonnollisuuden olemus, uskonnottomuus ja uskontokritiikki sekä Lähi-idässä syntyneet uskonnot ja niiden vaikutus maailmaan.

ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus

Kurssin tavoitteena on tunnistaa maailmankatsomusten kannalta merkittäviä historiallisia käännekohtia, nykyisiin maailmankatsomuksiin vaikuttaneita seikkoja, teknologian vaikutus yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutoksiin sekä teknisen muutoksen vaikutus tulevaisuuden hahmottamiseen.
Keskeiset sisällöt: ihmisen biologinen ja kulttuurinen evoluutio ja kielen rooli niissä, aatteiden yleisinhimillistyminen, ihminen ympäristönsä ja itsensä muokkaajana teknologian avulla sekä tulevaisuuden tutkimus.