Evankelisluterilainen uskonto (UE)

Evankelisluterilaisen uskonnon ydintehtävä on syventää ja laajentaa opiskelijan oman ja muiden uskontojen tuntemusta perehdyttämällä hänet uskontojen luonteeseen ja merkitykseen yksilön, kulttuurin ja yhteiskunnan kannalta. Opiskelija tarkastelee opiskeltavan aineksen valossa myös eettisiä valintoja sekä niiden vaikutuksia yksilön elämään ja yhteiskuntaan. Uskonnon opetuksen tavoitteena ovat mm. että opiskelija hallitsee uskonnollisia käsitteitä, tietoja ja taitoja, joiden avulla hän osaa pohtia ja analysoida erilaisiin uskontoihin ja uskonnottomuuteen liittyviä kysymyksiä, ja että hän kykenee jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-identiteettiään sekä arvostaa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä.

Työskentelymenetelmät ja arviointi

Uskonnon opiskelussa painottuvat aktivoivat ja opiskelijakeskeiset työtavat. Opetuskeskustelu on perustyötapa. Uskonnon opiskelussa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojen hallintaan, mikä tarkoittaa kykyä yhdistellä, eritellä ja arvioida uskontoja, uskonnon ja kulttuurin sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan työn määrä ja laatu sekä opiskelijan yksilölliset taidot. Lähiopetuksessa myös mahdolliset kurssityöt, loppukoe sekä tuntiaktiivisuus vaikuttavat loppuarvosanaan. Verkkokurssien arvioinnissa otetaan huomioon kurssityöt sekä mahdollinen loppukoe.

Opiskelijalle, joka on aloittanut lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään, opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Huom! Opiskelija voi suorittaa vain yhden katsomusaineen kurssin (ei sekä uskonnon että elämänkatsomustiedon kurssia). 

UE1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja työyhteisöissä. Opiskelija oppii Aabrahamin uskontojen yhteisiä juuria sekä kulttuuriperintöä ja vaikutusta kulttuuriin sekä tietää, mitä ajankohtaisia kysymyksiä näihin uskontoihin liittyy. Opiskelija oppii myös jäsentämään uskontoa ilmiönä.
Keskeiset sisällöt: Nykyajan uskonnollisuus, maallistuminen, uskonnottomuus. Maailman ja Suomen uskonnollinen tilanne, Lähi-Idän uskontojen yhteiset juuret, etiikka, pyhät kirjat ja elämäntapa.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri aikoina. Opiskelija osaa hahmottaa kristinuskon ilmenemisen erilaisina kirkkokuntina eri puolilla maailmaa.
Keskeiset sisällöt: Kristillisen kirkon kehitys ajanlaskumme alusta tähän hetkeen. Reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla, kirkkojen rooli nykyajan maailmassa ja kirkkojen ja uskontojen vuoropuhelu. Ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja.

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee Kiinassa, Intiassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja ja niiden merkitystä yksilön ja yhteisöjen elämään. Opiskelija oppii ymmärtämään, miten nämä uskonnot näkyvät länsimaissa. Opiskelija oppii myös uusista uskonnoista sekä luonnonuskonnoista.
Keskeiset sisällöt: Hindulaisuus, Jainalaisuus, Sikhiläisyys, Buddhalaisuus, Kiinan uskonnot, Shintolaisuus, luonnonuskonnot sekä uudet uskonnot; näiden uskontojen vaikutus kulttuuriin sekä vaikutukset länsimaihin.

UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa ja että opiskelija ymmärtää Suomessa käytävää maailmankatsomuksellista kysymyksistä käytävää keskustelua ja sen taustatekijöitä.
Keskeiset sisällöt: Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio. Uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa; myös kysymykset syrjinnästä ja uskonnonvapaudesta sekä uskonnottomuudesta.

UE5 Uskonnot, tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta: tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten populaarikulttuureissa käsitellään uskonnollisia teemoja. Opiskelija tuntee muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä, uskonnon tutkimuksen pääpiirteet sekä menetelmät.
Keskeiset sisällöt: Uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä uskonnon ja taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutus. Muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä.

UE6 Uskonnot ja media

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa ja osaa analysoida ja arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota tai sen lähteitä.
Keskeiset sisällöt: Median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

UE7 Yo-kokeeseen valmentava kurssi

Kurssi on uskonnon reaalikokeeseen valmistava kurssi, jossa kerrataan niin pakollisen kuin syventävienkin kurssien sisällöt. Kurssilla tutustumme vanhoihin yo-kysymyksiin ja valmistaudumme henkisesti kirjoituksiin.