Filosofia/Philosophy (FI)

Filosofinen ajattelu tarkastelee koko todellisuutta ja eri tapoja hahmottaa sitä.
Sen kysymyksenasettelujen tunteminen on olennainen osa yleissivistystä. Filosofisen ajattelun opiskeleminen harjaannuttaa punnitsemaan käsitysten perusteluja järkiperäisesti ja auttaa hahmottamaan ja jäsentämään nykypäivän jatkuvasti kasvavaa informaatiotulvaa.

Lukion filosofian kurssien suoritusjärjestys on vapaa, mutta suositeltavaa on opiskelun aloittaminen johdantokurssista FI1. Tällä kurssilla luodaan käsitteellistä ja tiedollista pohjaa myöhempien kurssien opiskelulle.

Philosophy 1 (FI1) is taught in Finnish and English. Other philosophy courses FI2-4 and FIK1 are taught in Finnish only. It is recommended that student complete FI1 before attempting other philosophy courses. 

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu filosofian luonteeseen, menetelmiin, työtapoihin, ongelmiin ja mahdollisiin ratkaisuihin, filosofiseen argumentointiin sekä tieto- opillisiin kysymyksiin.
Keskeiset sisällöt: filosofian eri osa-alueet, päättelyn perusteet, näkemykset tiedosta ja totuudesta sekä näkemykset etiikasta ja hyvästä elämästä.

FI1 Introduction to Philosophy

The course objective for students is to become familiar with the nature of philosophy, methods, work practices, problems and possible solutions, philosophical argumentation, as well as questions of epistemology.
Keskeiset sisällöt: The main contents of the philosophy course are the different branches of philosophy, the basics of reasoning, aspects of knowledge and truth, as well as perspectives on ethics and the nature of a good life.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

FI2 Etiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin, oppia jäsentämään omia elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla sekä oppii perustelemaan moraalisia valintojaan.
Keskeiset sisällöt: normatiivisen etiikan teoriat, soveltavan etiikan kysymykset sekä meta- etiikka, jossa kysytään, mihin perustuvat käsityksemme oikeasta ja väärästä - järkeen vai tunteeseen. Kurssilla pohditaan myös etiikan suhteellisuutta: onko olemassa kaikille yhteisiä moraalisääntöjä?

FI3 Yhteiskuntafilosofia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu yhteiskuntafilosofian keskeisiin kysymyksiin ja näihin ratkaisuksi tarkoitettuihin suuntauksiin. Mihin tarvitsemme valtioita? Millainen on oikeudenmukainen yhteiskunta?
Keskeiset sisällöt: yksilön ja yhteiskunnan suhde, yhteiskuntasopimusteoriat, oikeudenmukaisuus, poliittiset ihanteet, valta sekä tasa-arvo, talous ja utopiat.

FI4 Tieto, tiede ja todellisuus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu filosofisiin teorioihin todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä.
Keskeiset sisällöt: metafysiikan, epistemologian ja tieteenfilosofian keskeiset kysymykset ja käsitteet

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

FI5 Filosofian ja elämänkatsomustiedon abikurssi

Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan aikaisemmilla kursseilla opiskeltua materiaalia tavoitteena mahdollisimman hyvä menestyminen ylioppilastutkinnon filosofian kokeessa. Kurssi palvelee hyvin myös elämänkatsomustiedon reaalikokeeseen valmistautuvia.
Kurssilla käydään tiivistetysti läpi kaikkien filosofian kurssien sisällöt.