Fysiikka / Physics (FY)

Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa.

Fysiikan kokeellinen luonne vaatii opiskelijoilta myös laskennallisia valmiuksia, joten on suositeltavaa suorittaa riittävästi matematiikan kursseja ennen/rinnan fysiikan kurssien kanssa.

Arviointi

Kurssin läpäisyn minimivaatimuksena on osata soveltaa yksinkertaisiin ilmiöihin ja laskutehtäviin kurssiin kuuluvia peruslakeja. Kiitettävään osaamiseen vaaditaan kurssin sisällön hallintaa käsitteellisellä tasolla ja vaativien (myös kokeellisten) tehtävien käsittelytaitoa.

Arvosanan määräytyminen

Kurssiarvioinnissa otetaan huomioon monipuolinen näyttö. Pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin 4–10 tai merkinnällä O (=osallistunut) tai K (=keskeyttänyt). Arvosanaan 5 vaaditaan noin kolmasosa kurssin maksimipisteistä.

Koulukohtaisista syventävistä kursseista opiskelija saa joko numeroarvosanan tai S- merkinnän. Soveltavan kurssin arvosana voi vaikuttaa vain korottavasti oppimäärän arvosanaan.

Kurssien suorittaminen

Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Kertauskursseja suositellaan otettavaksi vasta, kun suurin osa kursseista on suoritettu.

FY1 and FY2 are National Curriculum compulsory courses, they are both taught in English and Finnish. Students must take FY1 and may take FY2 as part of their five compulsory science courses. Courses from FY3 are taught in Finnish only.

Books: Keith Johnson; Physics for You – GCSE Level and Physics 1. Cambridge advanced Sciences 

FY1 Fysiikka luonnontieteenä


Keskeiset sisällöt: fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä; tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen; voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt; tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa; tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi

FY1 Physics as a natural science


Keskeiset sisällöt: Experimentation and modelling as the foundation for building up physical knowledge; measurements, presentation of results and assessment of their reliability. Physical quantities and units. S.I. units and base quantities.
Measurement techniques and presentation of results. Vectors and Scalars. Basic concepts required to describe motion and graphical representation of motion. Force as cause of change in motion. Structures of matter. Describing simple physical phenomena. Absorption and release of energy; Radioactivity

FY2 Lämpö


Keskeiset sisällöt: fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa; lämpö ja lämpötila; kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine; kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia; mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde; energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta; tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua

FY2 Heat


Keskeiset sisällöt: Temperature and Heat. Changes of state in gases and thermal expansion. Heating and cooling of bodies; phase transitions and thermal (heat) energy. Mechanical energy, work, power and efficiency. The main laws of thermodynamics; internal energy. Conservation of energy and heat.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

FY3 Sähkö


Keskeiset sisällöt: fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa; sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki; yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait; sähköteho ja Joulen laki; kondensaattori, diodi ja LED komponentteina; sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä; sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen

FY4 Voima ja liike


Keskeiset sisällöt: fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle; vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike; Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus; etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus; liikeyhtälö; momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa; liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset; liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki; mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet

FY5 Jaksollinen liike ja aallot


Keskeiset sisällöt: fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa; tasainen ympyräliike; gravitaatiovuorovaikutus; harmoninen voima ja värähdysliike; aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen; aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot; ääni aaltoliikeilmiönä; mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen

FY6 Sähkömagnetismi


Keskeiset sisällöt: fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa; magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä; varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä; sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki; generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla; sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio; tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen

FY7 Aine ja säteily


Keskeiset sisällöt: näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen; energian kvantittuminen; sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit; aaltohiukkasdualismi; atomiytimen rakenne; ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi; radioaktiivisuus ja hajoamislaki; säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö; tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

FY8 Yo-kokeeseen valmentava kurssi

Keskeisten alueiden kertaus ja syventäminen. Kurssi suositellaan otettavaksi vasta, kun suurin osa kursseista on suoritettu.

FY Fysiikka / Physics