Historia/History (HI)

Historian opetus vahvistaa yleissivistystä ja edellytyksiä ymmärtää oman aikansa maailmaa sekä sen muutosprosesseja. Se antaa välineitä nykyisyyden ymmärtämiseen ja avaa näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimiseen. Kulttuurien tuntemusta edistävänä oppiaineena historia syventää yksilöllistä, kansallista, eurooppalaista ja globaalia identiteettiä sekä tukee opiskelijan valmiuksia toimia aktiivisena ja moninaisuutta ymmärtävänä yhteiskunnan jäsenenä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan valmiuksiin rakentaa tiedoistaan jäsentyneitä kokonaisuuksia, erotella olennaista ja epäolennaista tietoa, hallita aikasuhteita ja syy-yhteyksiä sekä arvioida historian ilmiöitä ja historian tiedon käyttöä kriittisesti.

Arviointi:

Kurssien arviointi perustuu kirjallisiin näyttöihin, esim. kokeisiin ja kotiesseisiin, ryhmätöihin ja aktiiviseen osallistumiseen. Kunkin osa-alueen painoarvo vaihtelee kurssien suoritustavan mukaisesti. Arvioinnissa huomiota kiinnitetään erityisesti opiskelijan kykyyn hallita historian ymmärtämisen kannata keskisiä syy-seuraussuhteita ja kykyyn ymmärtää historiallisia ilmiöitä omien aikakausiensa kautta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös valmiuksiin arvioida kriittisesti historiallisia lähteitä ja historian tulkintoja ja käyttöä.

History HI1 and HI2 are compulsory courses. They are taught bilingually. In addition to these compulsory courses there are five Cambridge AS and A2 level courses that prepare students to the Cambridge examinations, these are taught in English. There are also four addition national curriculum courses that prepare students to the Finnish matriculation exam. These four courses are taught only in Finnish. 

HI1 hminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Pääpaino kurssilla on uuden ajan alussa sekä teollistumisessa. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.
Keskeiset sisällöt: Siirtyminen pyyntikulttuureista korkeakulttuureihin, keskiajan talous ja yhteiskunta, uuden ajan murros, löytöretket, kolonialismi, teollistuminen ja sen seuraukset sekä moderni kulutusyhteiskunta.

HI1 Man in the transformations of society and environment (taught bilingually)

The course examines the interaction between the individual, society and the environment in the European and global cultural context. The focus of teaching is in explaining the present and historical phenomena from a long-term perspective. The course introduces key changes in the socio-economic structures and social and environmental history from the beginning of agriculture to modern times. The course includes practicing the use of diverse historical source material.
Keskeiset sisällöt: History as a discipline, from hunting and fishing cultures to high cultures and trade, Medieval economy and society, emergence of the global economy, the causes and consequences of industrialization, development of modern consumer society and limits of economic growth

HI2 Itsenäisen Suomen historia

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön.
Keskeiset sisällöt: Autonomian merkitys, 1860-luvun murroskausi, Suomen itsenäistyminen, Suomi toisessa maailmansodassa, Suomi kylmässä sodassa, yhteiskunnallinen kehitys toisen maailmansodan jälkeen.

HI2 History of independent Finland (taught bilingually)

The course analyzes key processes of development and change in Finnish history from the end of autonomy until the present. It highlights the development of Finland's political and international status, crises related to changes, the transition from class society to civil society as well as political, economic and cultural transitions. The course introduces a variety of sources and changing interpretations of Finnish history and the use of historical information. The course is partly taught bilingually.
Keskeiset sisällöt: How Finland became Finland?, Finnish independence process and Civil War, Finland in international conflicts, social and political developments since the Second World War.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

HI3 Kansainväliset suhteet

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurssilla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin. Suositellaan, että kurssi käydään ennen kurssin HI2 suorittamista.
Keskeiset sisällöt: 1800-luvun maailmanpolitiikka, imperialismi, ensimmäinen maailmansota, demokratian kriisi, toinen maailmansota, kylmä sota, uusi maailmanpolitiikka kylmän sodan jälkeen.

HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.
Keskeiset sisällöt: Antiikin kulttuuripiiri, keskiajan kulttuuri (feodalismi, sääty-yhteiskunta, uskonto), uusi aika (renessanssi, reformaatio, luonnontieteiden vallankumous), valistuksen aika, 1800-luvun aatteet ja teollisen ajan kulttuuri, 1900-luvun massojen kulttuuri.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.
Keskeiset sisällöt: Suomen alue ennen ristiretkiä, keskiaika Itämeren piirissä, kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen, elämäntapa ja arki, uuden ajan vaikutukset, reformaatio, Ruotsin suurvalta-aika, elinkeinoelämän muutokset, Suomesta osa Venäjää, autonomian synty, kansakunnan synty.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina. Kurssilla huomioidaan länsimaisen valtakulttuurin asema globaalina toimijana.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

HI7 Toisen maailmansodan jälkeinen maailma

Kurssilla tutustutaan pakollisia kursseja syvällisemmin ja laajemmin toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Kurssilla syvennytään kylmän sodan aikaiseen kansainvälisen politiikan historiaan ja Suomen kylmän sodan historiaan sisä- ja ulkopolitiikan näkökulmasta. Lisäksi käsitellään kylmän sodan päättyminen ja sen vaikutukset Suomeen ja maailmanpolitiikkaan.

HI8 Yo-kokeeseen valmentava kurssi

Kurssi on historian ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, jolla harjoitellaan esseetekniikkaa ja historian ylioppilaskokeelle tyypillisiä tehtävätyyppejä. Kurssilla kerrataan niin pakollisten kuin syventävienkin kurssien keskeisiä sisältöjä ja syvennetään historiallisen tiedon ymmärtämistä. Kurssillakäydäänläpihistorialletyypillistenlähteidenanalysointiaja harjoitellaan erilaisten graafisten esitysten ja tilastojen tulkintaa.