Maantiede / Geography (GE)

Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja antaa hänelle valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Maantieteen opetus ohjaa opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä.

Geography GE1 are taught bilingually. All other courses are taught in Finnish only. 

GE1 Maailma muutoksessa

Tällä kurssilla tarkastellaan luonnossa, kulttuureissa ja yhteiskunnissa näkyviä muutoksia – muuttuvaa maailmaa. Kurssilla opit hahmottamaan maapallon eri alueita ajankohtaisten riskien, kuten ilmastonmuutoksen tai pakolaisuuden näkökulmista. Tärkeä osa kurssia on luonnonvarojen kulutuksen tarkastelu ja kurssilla pohditaan yhdessä keinoja kestävämmän kehityksen saavuttamiseksi.
Keskeiset sisällöt: maantiede tieteenalana, luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät globaalit riskialueet, riskien hillintä, riskeihin varautuminen ja niihin sopeutuminen, ihmiskunnan kehityskysymykset

GE1 The Changing World

This course introduces the student to the nature of global change and the regional problems this entails. The course looks at contemporary events in different parts of the world and analyses areas of risk for the environment and humanity. The courses also considers positive developments and the possibilities of predicting and preparing for environmental risk and of reducing and adapting to the consequences of change. The central perspectives are those of ecosocial sustainability, recycling and global development.
Keskeiset sisällöt: The science of geography, environmental risk, managing and reducing environmental risk, questions of risk and development.

GE2 Sininen planeetta

Kurssilla tarkastellaan Maan rakennetta ja pinnanmuotoja sekä maapallolla tapahtuvia luonnonmaantieteellisiä prosesseja kuten tuulten syntyä, mannerlaattojen liikkeitä ja tulivuoritoimintaa. Kurssin opinnot auttavat ymmärtämään erilaisten ympäristömuutosten taustoja. Kaikissa aiheissa painopiste on maantieteellisissä syy- ja seuraussuhteissa.
Keskeiset sisällöt: Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt, Ilma-, vesi- ja elonkehä, maapallon vyöhykkeisyys, maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot, luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

GE3 Yhteinen maailma

Kurssilla tarkastellaan sitä, miten ihminen toimii maapallolla ja vaikuttaa ympäristöön. Maapallon erilaisia alueita hahmotellaan esimerkiksi väestön, asutuksen ja luonnonvarojen käytön näkökulmista. Kurssilla syvennetään GE1 -kurssin teemoja ja pohditaan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksia maailman eri alueilla.
Keskeiset sisällöt: väestö ja asutus, alkutuotanto ja ympäristö, teollisuus ja energia, palvelut, liikkuminen ja vuorovaikutus, ihmistoiminnan alueellinen rakenne, ihmismaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

GE4 Geomedia - tutki, osallistu, vaikuta

Kurssilla otetaan käyttöön aiemmilla kursseilla hankitut maantieteelliset tiedot ja taidot ja niitä sovelletaan oman tutkielman, vaikuttamistyön tai -projektin tekemisessä. Kurssilla opiskellaan geomediataitoja eli karttojen, paikkatiedon, diagrammien, kuvien, videoiden,kirjallisten lähteiden, median, suullisten esitysten sekä muiden maantieteellisten tiedonhankinta- ja esitystapojen monipuolista käyttöä.
Keskeiset sisällöt: Geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen edistämisessä, geomedia ja maantieteelliset tutkimustaidot, kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

GE5 Maantieteen ylioppilaskokeeseen valmentava kurssi

Kurssilla kerrataan aikaisempien maantieteen kurssien keskeisiä sisältöjä ja valmistaudutaan maantieteen ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla harjoitellaan erilaisia YO-kokeissa tyypillisiä tehtävätyyppejä sekä geomedian käyttöä ja soveltamista erilaisten maantieteellisten ongelmien ratkaisemisessa.