Psykologia/Psychology (PS)

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa aikuisopiskelijalle valmiuksia tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat opiskelijan itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Aikuisopiskelija voi hyödyntää opiskelussaan omakohtaisia elämänkokemuksia.

Psykologian opiskelu on luonteeltaan tutkimusperustaista ja tässä yhteydessä opiskelijaa autetaan ymmärtämään, miten tutkimustieto liittyy arkipäivän elämään.

Arviointi

Arvioinnissa painotetaan opiskelijan kykyä muokata tietoa ja hallita kokonaisuuksia sekä soveltaa tietoa arkipäivän tilanteisiin. Opiskelijan tulee osoittaa, että hän on ymmärtänyt opiskelemansa asiat ja pystyy arvioimaan niitä. Kurssit pyritään arvioimaan mahdollisimman monipuolisesti itse- ja vertaisarvioinnin sekä opettajalta saadun palautteen avulla. Lähi- ja verkko-opetuksessa psykologian kurssit arvioidaan kirjallisten näyttöjen, suullisen esityksen sekä mahdollisen loppukokeen perusteella. 

Cambridge AS Examination in Psychology

Students planning on taking their Cambridge AS examination in psychology should study all the first five bilingual psychology courses PS1-5 and PS20. In addition, students planning on taking their Cambridge A level examination should take PS21-24.

Students planning on taking the Finnish national matriculation examination should take PS1-7. 

PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen: ”Tavoitteiden mielekkyys vai mielekkyyden tavoittelu oppimisessa?”


Keskeiset sisällöt: Psykologia, tiedettä? Laboratoriokokeet, mitä kertovat elävästä elämästä? Kuinka hyvistä ihmisistä tulee pahoja? Perehdy, mitä sanottavaa psykologialla on rakkaudesta, onnellisuudesta tai muusta sinua kiinnostavasta ilmiöstä? Hallitsetko omaa elämääsi: oletko herra omassa talossasi? (tiedostamaton) Maapallo lämpenee, kenen syytä? (kognitiivinen tulkinta) Oppimisen psykologiaa: et ole tyhjäpää -rakennat aina vanhan tiedon päälle!
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa ja tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä kuten emootio ja motivaatio sekä osaa pohtia omaa psyykkistä hyvinvointiaan näitä kuvaavien käsitteiden avulla. Tavoitteena on myös, että opiskelija ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia omaa opiskeluaan.

PS1 Mind and learning “How good people turn evil?” (taught bilingually)


Keskeiset sisällöt: Psychology - science? Laboratory experiments, how true to real life? How good people turn evil? Could our behavior be motivated by unconscious sexual drives? Or by genes, culture or something else? Different approaches in psychology and how they explain, for instance, love, eating disorders, addictions or aggressive behavior. How to motivate yourself? Meet famous Pavlov dogs. How to study effectively?
Tavoitteet: The objectives of the course are for students to acquaint themselves with psychology as a science and its application to everyday situations. And to be aware of some key themes of psychology, such as emotion, motivation and cognitive functions and to be able to observe and reflect on human behavior and his/her own mental well-being on the basis of concepts describing them. And also to understand learning processes on the basis of psychological knowledge and to be able to reflect on their own studies by means of such knowledge.

PS2 Kehittyvä ihminen: ”Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan – kehityksen sietämätön keveys”


Keskeiset sisällöt: Hoitajan syli - riittääkö tasapainoisen persoonan syntyyn?(kiintymyssuhteet) Onko koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus? (psykososiaalinen kehitys) Psykopaatti – lapsuuden traumojen uhri? (emotionaalinen kehitys) Ihminen on seksuaalinen olento vauvasta vaariin. Ei voi olla totta! Use or lose it!(aivojen muovautuminen) Suomalainen ujous – vahvuus vai heikkous? (perimä vs ympäristö)
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa eritellä yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija perehtyy kehityksen osa-alueisiin, erityisesti lasten ja nuorten kehitykseen erilaisten tutkimusten valossa ja osaa soveltaa saamaansa tietoa omaan ja muiden elämään.

PS2 Developmental psychology “Who wants to grow up, anyway!” (taught bilingually)


Keskeiset sisällöt: The quality of early relationships (attachment) Genetic factors (e.g. temperament) versus early childhood experiences (e.g. feral children, deprivation studies) Why does the child see the same-sex parent as a rival? (psychosexual development) Teenagers, do they need a time-out? (psychosocial theory) Is it ever too late to have a happy childhood? Use it or lose it! (brain plasticity) Meet little Hans! (longitudinal studies).
Tavoitteet: The objectives of the course are for students to understand psychological, biological, social and cultural factors that form the basis for development and the interdependencies between these factors. And to be aware of some key concepts and studies in developmental psychology, especially concerning children and teenagers and to know how to apply knowledge of developmental psychology in their own and other people ́s lives.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen: ”Tietoa lisää – tuskaa lisää, aivot tietoähkyn puristuksessa”


Keskeiset sisällöt: Havaintosi – aivojen tuotetta? Multitasking onko mahdollista? (tarkkaavaisuus) Voiko silminnäkijälausuntoihin luottaa? (muistin toiminta) Mitä yhteistä on talitiaisella ja Lontoon taksikuskeilla? (muistin hermostollinen perusta: paksumpi hippokampus)) Aivojen kuvantaminen – oikotie mieleen? (neuropsykologia) Voiko tietokone voittaa kokeneen pelaajan shakissa? (asiantuntija ongelmanratkaisijana)
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy kognitiivisin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot sekä niiden hermostolliseen perustaan.

PS3 Cognitive psychology “False memories, fact or fiction?” (taught bilingually)


Keskeiset sisällöt: Can we trust our perceptions? Attention – how selective? Can false memories be planted into our minds? Who wins in the game of chess, a computer or an experienced player? Where is memory located? One hemisphere is removed, what happens? Do all liars have something in common? (Meet high-stake liars)
Tavoitteet: The objectives of the course are for students to understand the functional principles of basic cognitive processes, such as attention, perception and memory and to be able to describe one higher-level cognitive ability, for instance, decision making, problem-solving, expertise or language. And to understand the basic structural and functional principles of the nervous system and the connections between them and basic cognitive functions.

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys: ”Kuusi vuotta terapiasohvalla – ahdistus hanskassa?”


Keskeiset sisällöt: Näkyykö viha, rakkaus tai pelko kehossa tai aivokuvissa? (tunteiden biologinen perusta) Rakastettusi jättää - miten toivut vai toivutko koskaan? (psyykkinen itsesäätely) Unet valmistavat elämän uhkiin – suomalainen oivallus! (tiedostamaton) Elämä on kulkemista kriisistä kriisiin –totta vai tarua? Skitsofrenia - perimän, aivokemian vai perhedynamiikan häiriö? (mielenterveyden häiriöt) Psykoterapia valaisee mielen ja lääkkeet turruttavat sen? (mielenterveyden hoito)
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja osaa eritellä tunteiden merkitystä omalle psyykkiselle hyvinvoinnilleen. Tavoitteena on myös, että opiskelija ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä ja tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja syventyy yhden mielenterveyden häiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

PS4 Emotions, mental health and abnormality “Talking treatment, a dangerous method?” (taught bilingually)


Keskeiset sisällöt: Amygdala - a fear center in the brain? Could mirror neurons be involved in empathy? Can falling in love be seen in brain scans? Can you hide emotions? Your loved one leaves you, how do you cope? Dreams seen as threat simulators, a Finnish discovery! Defence mechanisms = lying to yourself? Psychological problems are lit up by psychotherapy (= a talking treatment) and switched off by medication – a myth? Multiple personality – fact or fiction?
Tavoitteet: The objectives of the course are for students to describe and evaluate the various methodologies used to study emotions, mental health and disorders. And also to understand different factors promoting mental health and well-being and know how to apply that knowledge to their own well-being. Another objective is to understand diverse psychological, biological, social and cultural factors that impact mental health and to recognize most common mental problems and disorders and to study in-depth at least one mental disorder, its explanations, symptoms and treatment.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen: ”Tunne itsesi, suomalainen!”


Keskeiset sisällöt: Kuvitteletko olevasi herra omassa talossasi? (psykodynaaminen näkökulma persoonallisuuteen) Onko persoonallisuutesi omien tulkintojesi kokonaisuus? (kognitiivinen näkökulma) Temperamentti – kohtalo vai mahdollisuus? (biologinen selitys) Älykkyys: IQ, EQ vai jotain muuta? (yksilölliset erot) Musteläiskätesti - psykologian musta aukko? (persoonallisuuden tutkiminen) Kasvatetaanko meidät sokeaan kuuliaisuuteen? (Milgramin koe tilannetekijöiden merkityksestä). Parinvalinta, kuka määrää (sinä, vanhemmat, kirkko, yhteiskunta ...)? (kulttuurin merkitys)
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää laajasti ja syvällisesti, mitä persoonallisuus on. Tavoitteena on lisäksi se, että opiskelija osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden, kulttuurin ja biologisten tekijöiden vuorovaikutuksen tuloksena. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa selittää yksilöllisiä eroja sekä osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista ja sosiaalipsykologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen.

PS5 Personality, individual differences and social interaction “Can personality be measured?” (taught bilingually)


Keskeiset sisällöt: Your temperament, a destiny or possibility? Did Freud help explode the myth of ́Rational man ́? Intelligence = IQ, EQ or something else? Self-evaluation – self-deception? Eyes test – measures what? Are we raised by parents and society blindly to obey authority? Who decides who you can date? You, your parents, the church, society or what?
Tavoitteet: The objectives of the course are for students to understand the extensive scope of the concept of personality and to know how to describe individual activity as an interaction between dispositional, situational and cultural factors. And to be able to apply the knowledge learnt from personality, individual differences and social psychology to the understanding of diversity of human behavior.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

PS6 Psykologian tutkimuskurssi: ”Sinustako uusi Sigmund Freud?”

Kurssilla perehdytään syvällisesti siihen, miten psykologiassa tutkitaan ja miten tuotetaan tieteellistä tietoa. Kurssilla pohditaan myös sitä, miten tullaan psykologian asiantuntijaksi. Kurssi antaa lisäksi valmiuksia yo-kokeesta selviytymiseen.
Keskeiset sisällöt: Psykologia tieteenä (tutkimuskohteet, tutkimusmenetelmät sekä tieteellisen tutkimuksen vaiheet). Tutkimussuunnitelman laatiminen sekä psykologiatieteen ajankohtaisia kuulumisia.

PS7 Yo-kokeeseen valmentava kurssi: ”Tiedon avullako huipulle?”

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia psykologian yo-kokeesta selviämiseen.
Keskeiset sisällöt: Psykologinen selittäminen ja psykologia tieteenä. Eri kurssien keskeisimmät ilmiöt sekä niitä kuvaavat teoriat ja tutkimukset. Aiempien vuosien psykologian ylioppilas- tehtäviä ja niiden arviointiperusteita. Millainen on hyvä esseevastaus psykologiassa ja millaisia ajattelun taitoja sen laatiminen vaatii?