Terveystieto/Health Studies (TE)

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Lähtökohtana on elämän kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Kurssi TE1 on pakollinen kurssi lukio-opinnot alle 18-vuotiaana aloittaneille opiskelijoille.

The course TE1 is compulsory for students who have started their studies under 18 years of age. TE1 is taught in English and Finnish. All other courses are taught in Finnish only. 

TE1 Terveyden perusteet

Tällä kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.
Keskeiset sisällöt: elintapojen, kuten ravinnon, liikunnan ja unen vaikutus terveyteen; mielen hyvinvointi, seksuaaliterveys, riippuvuuden eri muodot, kansantaudit ja itsehoitovalmius sekä hätäensiapu

TE1 Health Studies

The course deepens the promotion of health and well-being. In addition, students learn to identify and assess the implementation of personal, local and environmental health conditions. The key is to develop self-help and everyday health literacy.
Keskeiset sisällöt: physical, mental and social activity, study and work ability: health-enhancing physical activity and nutrition, weight management, sleep and rest, sexual health, study well- being; own health care and other self-care skills, as well as first aid; various forms of addiction, tobacco, alcohol and drugs, gaming and internet addiction; health habits and issues related to biological, psychological and cultural phenomena

Valtakunnalliset syventävät kurssit

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys

Kurssilla tarkastellaan terveyttä ja hyvinvointia voimavarana, keskittyen erityisesti mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitykseen. Kurssilla syvennetään opiskelijan osaamista eri medioiden terveysviestinnän kriittiseen tulkintaan. Pohditaan myös turvallisuutta ja väkivallan ehkäisyä osana terveyttä ja hyvinvointia. Kurssilla perehdytään perimän ja ympäristön vaikutuksiin terveyteen ja toimintakykyyn.
Keskeiset sisällöt: Ympäristön vaikutus terveyteen, ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki, elämänkulku ja kuolema, seksuaalioikeudet ja lisääntymisterveys, mielenterveys ja kriisit, työhyvinvointi, turvallisuus ja väkivallan ehkäisy, terveysviestintä ja terveys mediassa.

TE3 Terveyttä tutkimassa

Kurssilla tutustutaan terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiaan ja tulevaisuuden haasteisiin. Kurssilla perehdytään terveyden ja sairauksien tutkimustiedon hankkimiseen, arvioimiseen ja soveltamiseen. Tutustutaan suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään sekä potilaan asemaan terveydenhuollon asiakkaana. Lisäksi pohditaan tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä. Keskeistä on myös väestön terveyserojen ja niiden syntyyn liittyvien tekijöiden ymmärtäminen. Kurssilla pohditaan terveyteen liittyviä arvoja ja ilmiöitä eettisestä näkökulmasta
Keskeiset sisällöt: terveyskäsitysten ja -palveluiden historiallinen kehitys, terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat Suomessa, potilaan oikeudet, terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät, terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen, terveyteen liittyvät eettiset kysymykset ja globaalit terveyskysymykset

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

TE4 Terveystiedon ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi

Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija erilaisiin terveystiedon ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin, kerrata kurssien keskeisiä sisältöjä ja valmentaa opiskelija ylioppilaskirjoituksiin.
Keskeiset sisällöt: kysymys- ja vastausanalyysi, terveystiedon yo-kysymysten tehtävätyypit ja arviointiperusteet, vanhoihin yo-tehtäviin tutustuminen ja esseevastaustekniikka