Yhteiskuntaoppi/Civics (YH)

Yhteiskuntaopin opetus antaa perustiedot- ja taidot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan valmiuksia toimia yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneena aktiivisena kansalaisena. Kansalaisyhteiskuntaa, yhteiskunnan rakenteita ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. Aktiivinen ja monipuolinen tiedonhankinta ja tiedon kriittinen arviointi ovat oppiaineen keskeisiä tavoitteita.

Oppimateriaali

Kurssien tukena käytetään oppikirjaa, joka voi olla minkä tahansa kustantajan kurssista julkaisema, mahdollisimman uusi kirja. Koulun kirjastosta voi lainata Otavan Forum- kirjasarjaa. Kurssin opettaja ohjeistaa muun oppimateriaalin käytöstä.

Material

There are no English language books for the compulsory courses. If students are able to study in Finnish, it's recommended to use the corresponding books in the Finnish courses. (YH1: Suomalainen yhteiskunta, YH2:Taloustieto)

Arviointi

Kurssien arviointi perustuu kirjallisiin näyttöihin, esim. kokeisiin ja kotiesseisiin, ryhmätöihin ja aktiiviseen osallistumiseen. Kunkin osa-alueen painoarvo vaihtelee kurssien suoritustavan mukaisesti. Arvioinnissa huomiota kiinnitetään erityisesti opiskelijan kykyyn hallita keskeisiä käsitteitä ja suuria kokonaisuuksia sekä arvioida asioiden välisiä yhteyksiä, syy- seuraussuhteita ja niiden merkitystä. Keskeisiä arvioitavia taitoja ovat tiedonhankintataidot, kyky ilmaista tietojaan ja argumentoida jäsentyneesti sekä taito arvioida ja tulkita kriittisesti yhteiskunnallisia ilmiöitä ja eri tavoin esitettyä sanallista, numeerista ja graafista informaatiota. 

YH1 Suomalainen yhteiskunta

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.
Keskeiset sisällöt: suomalaisen yhteiskunnan rakenne, oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus, hyvinvointi ja tasa-arvo, valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko

YH2 Taloustieto

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.
Keskeiset sisällöt: kansantalous ja yksilön talous, markkinat, suhdanteet ja talouselämä, talouspolitiikka, kansainvälinen talous ja Suomi

YH1 The Finnish Society

The course familiarizes students with political and social systems and different possibilities to influence them. The course focuses on the analysis of Finnish society using theories and concepts from political science, social policy and sociology. Key aspects include democracy, development of social infrastructure, power and influence while highlighting active and participatory citizenship. The course is partly taught bilingually.
Keskeiset sisällöt: structure of the Finnish society, welfare and equality, power, influence and decision-making

YH2 Economics (taught bilingually)

The course leads students to understand how economy functions as well as the current economic policy debate. It deals with micro- and macroeconomic questions from the perspectives of citizens, businesses and governments. The course focuses on the economic and political inter-linkages and the importance of employment and entrepreneurship in financing the welfare state. In addition, the course examines the relationship of the economy and the environment, emphasizing sustainable development. The course is partly taught bilingually.
Keskeiset sisällöt: national economy and economy of the individual, market, economic conjunctures and economic life, economic policy, international economy and Finland
Huomiot: In addition to these compulsory courses there are two additional national curriculum courses that prepare students to the Finnish matriculation exam. These two courses are taught in Finnish only.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.
Keskeiset sisällöt: eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti, Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja EU:n toiminta, turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet.

YH4 Kansalaisen lakitieto

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.
Keskeiset sisällöt: lakitiedon perusteet, kansalaisen yleisimmät oikeustoimet, esim. Perheoikeus, työoikeus, kuluttajansuoja, velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys, rikos- ja prosessioikeus
Oppikirja: Sanoma Pro; Jokaisen oikeustieto

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

YH5 Yrittäjyys ja yritystoiminta

Kurssi perehdyttää opiskelijan yritteliäisyyden ja yritystoiminnan merkitykseen, vaatimuksiin ja peruspelisääntöihin. Kurssilla tutustutaan yrittäjän asemaan Suomessa, pohditaan yritystoiminnan vaatimuksia muuttuvassa maailmassa sekä opiskelijan omaa kiinnostusta ja valmiutta ryhtyä yrittäjäksi. Lisäksi tutustutaan konkreettisesti erilaisiin yrityksiin ja yrittäjien tarinoihin sekä harjoitellaan oman yrityksen perustamista.
Arviointi: Kurssilla ei pidetä koetta. Arviointi perustuu kurssitehtäviin, kirjalliseen liiketoimintasuunnitelmaan sekä muihin mahdollisiin näyttöihin. Kurssi on koulukohtainen soveltava kurssi, jolla on vain korottava vaikutus yhteiskuntaopin loppuarvosanaan.

YH6 Yo-kokeeseen valmentava kurssi

Kurssi on yhteiskuntaopin ylioppilaskokeeseen valmentava kurssi, jossa kerrataan niin pakollisten kuin syventävien kurssien keskeiset sisällöt ja syvennetään yhteiskuntaoppiaineen näkökulmaa. Kurssilla käydään läpi ajankohtaismateriaalia, harjoitellaan aineistoanalyysia ja erilaisten graafisten esitysten ja tilastojen tulkintaa sekä lakitiedon case-harjoituksia. Kurssi keskittyy myös esseevastaustekniikan hiomiseen.
Arviointi: Arvosana määräytyy kotiesseiden, muiden harjoitusten, tuntiaktiivisuuden sekä preliminäärikokeen pohjalta. Kurssi on koulukohtainen soveltava kurssi, jolla on vain korottava vaikutus yhteiskuntaopin loppuarvosanaan.