Suomi toisena kielenä (S2)

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan. 

S21 Tekstit ja vuorovaikutus

Opiskelija harjoittelee lukio-opinnoissa tarvittavaa esitystapaa sekä kirjallisesti että suullisesti. Hän tiedostaa suomen kielen perusrakenteet ja rohkaistuu suomen kielen käyttäjänä.
Keskeiset sisällöt: monikulttuurisuus, suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan keskeisiä piirteitä, lukion opiskelukulttuuri, suomen kielen taitojen itsearviointia, kirjoitelman laatimisen perusteet sekä suomen kielen ominaispiirteet ja perusrakenteet painottuen verbeihin.

S22 Kieli, kulttuuri ja identiteetti - kuka minä olen?

Opiskelijan käsitys suomen kielen rakenteesta, kielen vaihtelusta ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.
Keskeiset sisällöt: äidinkieli ja suomi toisena kielenä, monikielisyys, kielitietoisuus, suomen kielen ominaispiirteet, kielen vaihtelu ja rekisterit, informatiivisen puheenvuoron rakentaminen sekä suomen kielen perusrakenteet painottuen lausetyyppeihin ja nomineihin

S23 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa - fiktion maailma

Opiskelija oppii tunnistamaan kaunokirjallisuuden eri lajit ja niiden ominaispiirteet ja erittelemään tekstejä. Hän oppii tulkitsemaan tekstejä suullisesti ja kirjallisesti sekä käymään kirjallisuuskeskustelua. Opiskelija vahvistuu suomen kielen perusrakenteiden hallinnassa.
Keskeiset sisällöt: Kaunokirjallisten tekstien tulkintaa, tekstien merkityssuhteiden havaitsemista, kielen rakenteiden vahvistamista, mm. rektiot, adjektiivit ja niiden komparaatio, sijamuotojen käyttö

S24 Tekstit ja vaikuttaminen - faktaa ja fiktiota

Opiskelija harjaantuu erittelevään luku- ja kirjoitustaitoon, rohkaistuu persoonalliseen kielen tuottamiseen, harjaantuu löytämään erilaisista teksteistä niiden pääajatukset, tulkitsemaan tekstin ydinsisältöä sekä totuttautuu kirjoittamaan aineiston pohjalta.
Keskeiset sisällöt: Erilaisten tekstien merkityssuhteita ja tulkintaa (asia- ja kaunokirjallisia tekstejä), tekstin tuottamista erilaisista aineistoista sekä referointia. Tutustutaan S2- ylioppilaskokeeseen. Suomen kielen keskeisiä rakenteita (infinitiivit, verbi+verbi –rakenteet, pronominien ja konjunktioiden käyttö, keskeiset oikeinkirjoitussäännöt).

S25 Teksti ja konteksti - suomalainen kirjallisuus aikansa ilmentäjänä

Opiskelija tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen, ja osaa vertailla suomalaista kulttuuria tuntemiinsa muihin kulttuureihin. Hän hyödyntää mediaa kulttuurin välittäjänä sekä saa taide-elämyksiä ja aineksia oman identiteettinsä rakentamiseen.
Keskeiset sisällöt: Kirjallisuuden keskeisiä lajeja, esimerkkejä suomalaisesta kirjallisuudesta, yhden kokonaisteoksen lukeminen suomen kielellä, yhden kirjailijan esittely, oman taide- elämyksen jakamista suullisesti ja kirjallisesti. Keskeisiä suomen kielen rakenteita (lauseenvastikkeet ja partisiipit). Erilaiset yo-kokeen tehtävätyypit.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

S26 Nykykulttuuri ja kertomukset - nykykulttuuria mediassa ja muualla

Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuuria ja ajankohtaisia ilmiöitä erilaisten lähestymistapojen ja erityisesti kertomusten näkökulmasta. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutuksesta ja ymmärtää dialogiin pyrkivän, moniäänisyyttä kunnioittavan vuorovaikutuksen merkityksen.
Keskeiset sisällöt: tutustuminen suomalaiseen kulttuuriin ja mediakulttuuriin, nykykulttuurin ilmiöt ja ajankohtaiset tekstilajit, suomalaisen kulttuurin vertailu muihin kulttuureihin, vuorovaikutus sosiaalisissa medioissa.

S27 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Opiskelija perehtyy suomen puhekielen ominaispiirteisiin, oppii tunnistamaan puheesta ja kirjoituksesta puhekielisyyksiä ja pystyy vertailemaan puhe- ja yleiskieltä toisiinsa.
Keskeiset sisällöt: suomen puhekielen kielioppia ja erityispiirteitä; yleispuhekieli, murteet, slangi; puhekielen sanastoa ja fraaseja; omien puhetaitojen kartoittaminen. Harjoitellaan suullisen viestinnän taitoja (väittely, keskustelu, ohjelmapuhe, tilannepuhe).

S28 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa kirjallista ilmaisuaan ja harjaantuu kirjoitusprosessiin.
Keskeiset sisällöt: Kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin (asiakirjoittamista, pohjatekstin tekstilajin ja kielen havainnointia, luovaa kirjoittamista, materiaalin kommentointia, analyysia ja arvostelua). Kirjoittamisen prosessiluontoisuus, jäsentelyn sekä tekstin ulko- ja kieliasun tarkastelua ja hiontaa.

S29 Lukutaitojen syventäminen

Tällä kurssilla maahanmuuttajilla ja muilla vieraskielisillä on mahdollisuus perehtyä tarkemmin maailmankirjallisuuden ja suomalaisen kirjallisuuden klassikoihin mielellään niin, että lukeminen auttaa tiedostamaan omia kulttuurisia lähtökohtiaan ja monikulttuurista asemaansa.
Keskeiset sisällöt: Harjoitellaan temaattisesti sopivien kirjallisuuskatkelmien ja runojen analyysia ja käyttöä aineistopohjaisissa kirjoitelmissa. Kirjailijoita, heidän teoksiaan ja teemojaan voidaan havainnollistaa esimerkeillä muista taiteista, kuten kuvaamataiteesta, musiikista, teatterista ja elokuvasta. Voidaan myös lukea ja dramatisoida jokin pienoisnäytelmä tai tunnettu näytelmäkohtaus.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

S20 Aletaan! - lukion S2-opintojen ensiaskeleet

Opiskelija harjoittelee lukio-opinnoissa tarvittavan yleiskielisen esitystavan perusteita sekä suullisesti että kirjallisesti, painottaen kirjallista esitystapaa. Hän pyrkii itsearvioinnin kautta muodostamaan realistisen käsityksen omasta suomen kielen taidostaan.
Keskeiset sisällöt: Kielitaidon kartoittaminen, suomen kielen perusrakenteiden kertaamista ja harjoittelemista, oikeinkirjoituksen harjoittelemista, erilaisia pieniä kirjallisia ja suullisia tekstinymmärtämistehtäviä, lyhyitä kirjoitusharjoituksia

S210 Yo-kokeeseen valmentava kurssi (abikurssi)

Opiskelija osaa hakea, yhdistellä ja tulkita tietoja ja merkityksiä erityyppisistä teksteistä ja havaintoaineistosta sekä vastata tekstin sisältöä koskeviin kysymyksiin. Hän pystyy tiivistämään tekstin sisältöä ja ottamaan kantaa siihen.
Keskeiset sisällöt: Vaativien kielen rakenteiden kertaamista, sanavaraston kartuttamista eri aihealueilta, suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä: rakennetehtäviä, luetun ymmärtämistä, tekstin kommentoimista ja referoimista, kommunikatiivisia tehtäviä, kirjoitelmia

S21kert

Opetusta neljänä päivänä viikossa ma – to. Kurssilta saa hyvän pohjan tulevia opintoja varten. Sisällöt perustuvat oppiaineen ensimmäisen kurssin S21 ja johdantokurssin S20 sisältöihin. Kurssista on mahdollista saada kaksi kurssisuoritusta S20 ja S21.

S22kert

Opetusta kolmena päivänä viikossa ma – ke. Opiskellaan aineen pakollinen kurssi yhden viikottaisen lisäoppitunnin kanssa. Sisällöt ovat samat kuin tavallisella kurssilla.