Tietotekniikka (IT)

Tietotekniikalla on nykyisessä informaatioyhteiskunnassa kaksijakoinen rooli. Ensinnäkin yhä suuremman osan tiedon hankkimisen ja tuottamisen, tiedonvälityksen, viestinnän, viranomaisasioinnin, kaupankäynnin yms. sähköistyessä ja siirtyessä tietoverkkoihin, tietotekniikan hyödyntäminen on noussut merkittäväksi kansalaistaidoksi. Toisaalta tietotekniikka on oma laaja tieteenalansa, jolla on keskeinen osa informaatioyhteiskuntaa määrittävän teknologian ja sen sisällön kehityksessä ja tuottamisessa.

Kurssien suorittaminen:

Kaikki tietotekniikan kurssit ovat koulukohtaisia. Lukion pakolliseen 44 kurssin oppimäärään voidaan todistukseen hyväksilukea enintään kolme tietotekniikan kurssia. Lukiolaisen tietotekniikka -kurssilla (IT1) opitaan lukiolaiselle välttämättömät tietotekniset taidot (suoritettava aina ensimmäisenä). Käyttötaitoja voi syventää kursseilla IT2 sekä IT3. Tietotekniikkaa tutkimassa -kursseilla (IT4-IT10) tutustutaan tietotekniikka-alan osa-alueisiin.

Kaikilla lähiopetuskursseilla oppilas tuo tunnille oman kannettavan tietokoneen (tabletit ja älypuhelimet eivät kelpaa). Oppimateriaalia ei tarvitse hankkia vaan kursseilla käytetään pelkästään opettajan laatimia sekä vapaasti saatavilla olevia sähköisiä materiaaleja.

Arviointi:

Kaikkien tietotekniikan kurssien arviointi perustuu todennettuun osaamiseen. Osaamistaan voi osoittaa niin lähiopetustunneilla, kotitehtävillä kuin mahdollisella loppukokeella. Jokainen kurssi arvioidaan lähtökohtaisesti suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty). Pyynnöstä voi kursseista saada myös numeroarvioinnin. 

IT1 Lukiolaisen tietotekniikka

Lukiolaisen tietotekniikan peruskurssi. Opitaan lukiolaiselle välttämättömät tietokoneen ja internetin käytön perustaidot. Tutustutaan tekstinkäsittelyyn ja esitysgrafiikkaan.
Keskeiset sisällöt: tietokonelaitteisto ja ohjelmistot; sosiaalinen media, internet ja verkon tekijänoikeudet; yksityisyys ja tietoturva; tiedostojen käsitteleminen ja jakaminen; Abitti; tekstinkäsittely; esitysgrafiikka

IT2 Laskentaohjelmistot

Laskentaohjelmistojen käyttökurssi. Opitaan taulukkolaskentaohjelmistojen (esim. Google Sheets, Microsoft Excel ja LibreOffice Calc) perusteet: viittaaminen, kaavat sekä tiedon järjestäminen ja visualisointi. Numeerinen ja symbolinen laskenta lukiolaisille soveltuvilla ohjelmilla (esim. Geogebra, TI-Nspire). Matemaattisten dokumenttien laatiminen.
Keskeiset sisällöt: taulukkolaskenta: viittaukset, funktiot ja tiedon järjestäminen; kuvaajien ja kaavioiden piirtäminen datasta; numeerinen ja symbolinen laskenta tietokoneella; matemaattisen tekstin tuottaminen

IT3 Kuvan- ja videonkäsittely

Digitaalisten kuvaohjelmistojen käyttökurssi. Opitaan kuvan- ja videonmuokkauksen perusteet.
Keskeiset sisällöt: bitti- ja vektorigrafiikka; kuvanmuokkaus; kuvaformaatit; videonmuokkaus

IT4 Tietojenkäsittelyä tutkimassa:HCI

Opitaan tarkastelemaan ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta (HCI) useista näkökulmista ja tutustutaan tietoverkkojen luomiin haasteisiin yksityisyydelle ja tietoturvalle.
Keskeiset sisällöt: tietokonelaitteisto ja -sovellukset ja internet; älykkään käytöksen mallit; käytettävyyys; yksityisyys ja tietoturva; tietotekniikka yhteiskunnassa

IT5 Tietojenkäsittelyä tutkimassa: ongelmanratkaisu

Opitaan järjestelmällinen lähestystyminen laskennallisiin ongelmiin ja kehitetään ongelmille algoritmisia ratkaisuja.
Keskeiset sisällöt: ongelmanratkaisutekniikat; algoritmit; diskreetti matematiikka

IT6 Tietojenkäsittelyä tutkimassa: web-suunnittelu

Opitaan luomaan suunnitelmallisesti staattisia verkkosivuja sekä koodaamalla (HTML, CSS, JavaScript) että käyttäen valmiita julkaisujärjestelmiä. Tutustutaan staattisten ja dynaamisten sivustojen periaatteisiin ja sisällönhallintajärjestelmiin. Opitaan arvioimaan sivustojen käytettävyyttä.
Keskeiset sisällöt: HTML, CSS ja JavaScript; staattinen ja dynaaminen verkkosivu; sivugeneraattori ja sisällönhallintjärjestelmä (CMS); verkkosivuston käytettävyys

IT7 Tietojenkäsittelyä tutkimassa: johdatus ohjelmointiin

Opitaan ohjelmoinnin ja ohjelmakehityksen perusteet jollakin yleiskäyttöisellä ohjelmointikielellä.
Keskeiset sisällöt: algoritmien soveltaminen; syöte, muuttujat, metodit, listat, tyypit; rakenteet, toisto- ja ehtolause; debuggaus

IT9 Tietojenkäsittelyä tutkimassa: laskenta ja data-analyysi

Opitaan datan hallintaa, käsittelyä ja tulkintaa tietokoneella.
Keskeiset sisällöt: data ja informaatio; algoritmit ja abstraktio; data-analyysi; datan prosessointi ja visualisointi

IT10 Tietojenkäsittelyä tutkimassa: robotiikka

Johdanto robotiikkaan. Opitaan integroimaan ohjelmisto ja laitteiston toiminallisuus robotiksi ongelmien ratkaisemiseen. Kurssi vaatii perusymmärrystä algoritmeista ja ohjelmoinnista (esim. IT5 ja/tai IT7).
Keskeiset sisällöt: robotiikka; algoritmit ja ohjelmointi