Toinen kotimainen kieli (RUA, RUB)

Ruotsi, A-oppimäärä (RUA)

RUA1 Ruotsinkielinen maailmani

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita ruotsin kielen opiskelulle ja etsitään autenttisia ruotsinkielisiä kielenkäyttöympäristöjä sekä keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi.
Keskeiset sisällöt: jokapäiväinen elämä ja henkilökohtainen kanssakäyminen; verbioppia, substantiiveja, persoona-, omistus- ja refleksiivipronominit, päälauseen sanajärjestys
Arviointi: Kurssin arvosana määräytyy tuntiaktiivisuuden ja kurssin keskeisiä sisältöjä testaavan loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on erilaisia kielioppi-, sanasto-, luetun ja kuullun ymmärtämistehtäviä sekä kirjoitelma.

RUA2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen pohjoismaisessa kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa.
Keskeiset sisällöt: perhe ja suku, ihminen, itsetunto, vaatteet ja ulkonäkö, digitaalinen maailma; sivulauseen sanajärjestys, adjektiivien taivutus ja vertailu, konditionaalin vastineet, lukusanat ja var-verbit
Arviointi: Kurssin arvosana määräytyy tuntiaktiivisuuden ja kurssin keskeisiä siältöjä testaavan loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on erilaisia kielioppi-, sanasto-, luetun ja kuullun ymmärtämistehtäviä sekä kirjoitelma.

RUA3 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla harjoitellaan eri tekstilajien tuottamista painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta.
Keskeiset sisällöt: Pohjola osana Eurooppaa, monikulttuurinen Pohjola, mediat; demonstratiivi-, relatiivi-, indefiniitti- ja interrogatiivipronominit ja substantiivien määräysmuodot
Arviointi: Kurssin arvosana määräytyy tuntiaktiivisuuden ja kurssin keskeisiä sisältöjä testaavan loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on erilaisia kielioppi-, sanasto-, luetun ja kuullun ymmärtämistehtäviä sekä kirjoitelma.

RUA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta ruotsin kielellä. Tutustutaan yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta.
Keskeiset sisällöt: ihmisoikeudet, politiikka ja yhteiskunta, liikenne, kuluttaminen ja mainonta; erisnimen suku, erisnimen substantiiviattribuutti, genetiivi, imperatiivi, s-passiivi ja s- päätteiset verbit
Arviointi: Kurssin arvosana määräytyy tuntiaktiivisuuden ja kurssin keskeisiä sisältöjä testaavan loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on erilaisia kielioppi-, sanasto-, luetun ja kuullun ymmärtämistehtäviä sekä kirjoitelma.

RUA5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja.
Keskeiset sisällöt: tietoyhteiskunta, tulevaisuus, tieteen historia ja etiikka; vahvat ja epäsäännölliset verbit, apuverbit, infinitiivi, tulevan ajan ilmaiseminen, partisiipit, bli- ja vara- pasiivi
Arviointi: Kurssin arvosana määräytyy tuntiaktiivisuuden ja kurssin keskeisiä sisältöjä testaavan loppukokeen perusteella. Loppukoe on Yo-tyyppinen, kolmiosainen koe, jossa on erilaisia kielioppi-, sanasto-, luetun ja kuullun ymmärtämistehtäviä sekä kirjoitelma

RUA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä.
Keskeiset sisällöt: opiskelu, työelämä ja yrittäjyys, talous; sanajärjestyksen kertaus, adjektiivi substantiivina, adverbit, adverbien vertailu ja prepositiot
Arviointi: Kurssin arvosana määräytyy tuntiaktiivisuuden ja kurssin keskeisiä sisältöjä testaavan loppukokeen perusteella. Loppukoe on Yo-tyyppinen, kolmiosainen koe, jossa on erilaisia kielioppi-, sanasto-, luetun ja kuullun ymmärtämistehtäviä sekä kirjoitelma.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

RUA7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä.
Keskeiset sisällöt: ympäristö, sukupolvien kohtaaminen, kulttuuri muutoksessa, Pohjolan alkuperäiskansat; taloudellinen eriarvoistuminen, rikos ja rangaistus; partikkeliverbit, verbi-, ja substantiivikertaus
Arviointi: Kurssin arvosana määräytyy tuntiaktiivisuuden ja kurssin keskeisiä sisältöjä testaavan loppukokeen perusteella. Loppukoe on Yo-tyyppinen, kolmiosainen koe, jossa on erilaisia kielioppi-, sanasto-, luetun ja kuullun ymmärtämistehtäviä sekä kirjoitelma.

RUA8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.
Keskeiset sisällöt: puheviestinnän strategiat, esim. mielipiteen ilmaisu, puheen laadinta, haastattelutilanteisiin valmentautuminen; lukion kurssien teemat ja ajankohtaiset tapahtumat; aikaisempien vuosien ylioppilastehtävät
Arviointi: OPH: n valtakunnalliset suulliset kokeet

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

RUA9 Yo-kokeeseen valmentava kurssi

Kurssin aikana tehdään vanhoja ylioppilastehtäviä ja muita kuullun ja luetun ymmärtämistehtäviä. Harjoitellaan kirjoittamista ja tiivistelmän laatimista. Kerrataan peruskielioppia rakennetehtävin.
Keskeiset sisällöt: aikaisempien vuosien ylioppilastehtäviä ja muita tekstejä, kuullun ja tekstin ymmärtämistä sekä kirjoittamista ja rakennetehtäviä
Arviointi: kurssin arvosana määräytyy tuntiaktiivisuuden ja ylioppilaskokeen kaltaisen loppukokeen (preliminäärikoe, koeaika 6 tuntia) perusteella.

Ruotsi (RUB1, B1-oppimäärä)

Pakolliset ja syventävät kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä.

  • RUB0 on hyvä suorittaa ennen varsinaisten lukio-opintojen alkua tai aivan niiden alkuvaiheessa. Sen voi käydä myöhemminkin, jos opinnoissa on vaikeuksia.
  • RUB11kert-kurssilla yhdistetään kurssien RUB0 ja RUB11 sisältöjä. Tarjolla on myös RUB12kert - RUB15kert.
  • RUB19 on ylioppilaskokeeseen valmentava kurssi, joka suoritetaan mahdollisimman lähellä ylioppilaskirjoituksia.
  • Kirjoittamiskurssin RUB18 voi suorittaa milloin tahansa kurssin RUB13 jälkeen. 

RUB11 Minun ruotsini

Kurssilla pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät opiskelijan kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.
Keskeiset sisällöt: Opiskelijan arki ja arkipäivän asioiminen, harrastukset ja vapaa-aika; koulu ja opinnot; rakenteet: perusverbioppi, sanajärjestys, kysymyslauseet, lukusanat ja tavallisimmat prepositiot
Arviointi: Kurssin arviointi tapahtuu tunnilla osoitetun aktiivisuuden ja kurssitehtävien suorittamisen sekä loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on kielioppi- ja sanastotehtäviä, lyhyt luetun ymmärtämistehtävä ja lyhyt oma tuotos.
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pystyy kertomaan ja kirjoittamaan omaan arkielämään liittyvistä asioista, ymmärtää kurssin aihepiirejä käsitteleviä tekstejä ja niihin liittyvää selkeää puhetta, osaa ilmaista ja perustella mielipiteitä ja kertaa perussanaston ja perusrakenteet.
Huomiot: Kurssi on tarjolla myös hitaammin etenevänä RUB11kert-kurssina (ks. koulukohtaiset soveltavat kurssit).

RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssilla harjoitellaan ilmaisemaan mielipiteitä arkipäivän asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä unohtamatta teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia.
Keskeiset sisällöt: Ystävyys ja ihmissuhteet, pukeutuminen, muoti ja kuluttaminen; ihminen ja terveys, elämänhallinta ja hyvinvointi ja vapaa-aika; rakenteet: substantiivien taivutus ja käyttö, adjektiivi predikatiivina ja attribuuttina, persoonapronominien objektimuodot sekä possessiivipronominit
Arviointi: Kurssin arviointi tapahtuu tunnilla osoitetun aktiivisuuden ja kurssitehtävien suorittamisen sekä loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on kielioppi- ja sanastotehtäviä, lyhyt kuullun ymmärtämistehtävä, lyhyt luetun ymmärtämistehtävä ja lyhyt oma tuotos.
Tavoitteet: Kurssilla opiskelija harjoittelee epämuodollista suullista ja kirjallista viestintää, osaa kuvailla ulkonäköä, luonnetta ja vaatteita, osaa kertoa ystävistä ja ihmissuhteiden merkityksestä, pohtii hyvinvointia ja siihen vaikuttavia asioita sekä harjoittelee perussanastoa ja perusrakenteita.
Huomiot: Kurssi on tarjolla myös hitaammin etenevänä RUB12kert-kurssina.

RUB13 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin.
Keskeiset sisällöt: Pohjoismainen kulttuuri ja mediat; rakenteet: verbiopin kertausta, vahvat verbit, imperatiivi, konditionaali, epäsuorat kysymyslauseet, relatiivilauseet ja refleksiivipronominit
Arviointi: Kurssin arviointi tapahtuu tunnilla osoitetun aktiivisuuden ja kurssitehtävien suorittamisen sekä loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on kielioppi- ja sanastotehtäviä kuullun ymmärtämistehtävä, luetun ymmärtämistehtävä ja kirjoitelma.
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää monilukutaitoa, perehtyy pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin, kehittää puhe- ja kirjoitusvalmiuksiaan ja harjoittelee sanastoa ja rakenteita.
Huomiot: Kurssi on tarjolla myös hitaammin etenevänä RUB13kert-kurssina.

RUB14 Monenlaiset elinympäristömme

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt.
Keskeiset sisällöt: Kulttuurisesti moninainen elinympäristö ja ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt; rakenteet: verbiopin kertausta, infinitiivin käyttö, indefiniitti- ja demonstratiivipronominit, adjektiivien kertausta, adjektiivien ja adverbien vertailuasteet
Arviointi: Kurssin arviointi tapahtuu tunnilla osoitetun aktiivisuuden ja kurssitehtävien suorittamisen sekä loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on kielioppi- ja sanastotehtäviä, kuullun ymmärtämistehtävä, luetun ymmärtämistehtävä ja kirjoitelma.
Tavoitteet: Kurssilla opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskuntaan liittyvää tekstiä ja puhetta, osaa kirjoittaa ja puhua kurssin aihepiireihin liittyvistä ilmiöistä, osaa laatia tiivistelmän, tutustuu ylioppilaskokeen tehtäviin ja syventää sanastoa ja rakenteita.
Huomiot: Kurssi on tarjolla myös hitaammin etenevänä RUB14kert-kurssina.

RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko- opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.
Keskeiset sisällöt: Tulevaisuudensuunnitelmat, jatko-opinnot, työnhaku, opiskelu ja työntekomahdollisuudet ruotsin kielellä; pohjoismainen ja kansainvälinen yhteistyö; aikaisempien vuosien ylioppilastehtäviä; rakenteet: aikamuotojen kertausta, sanajärjestyksen kertausta, s-passiivi ja partisiipit
Arviointi: Kurssin arviointi tapahtuu tunnilla osoitetun aktiivisuuden ja kurssitehtävien suorittamisen sekä loppukokeen perusteella. Loppukoe on ylioppilaskokeen tyyppinen koe, jossa on kielioppi- ja sanastotehtäviä, kuullun ymmärtämistehtäviä, luetun ymmärtämistehtäviä ja kirjoitustehtävä.
Tavoitteet: Kurssilla opiskelija oppii työelämässä ja työnhaussa tarvittavia vuorovaikutustaitoja, osaa kertoa tulevaisuudensuunnitelmistaan, tutustuu mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja harjoittelee sanastoa ja rakenteita.
Huomiot: Kurssi on tarjolla myös hitaammin etenevänä RUB15kert-kurssina.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
Keskeiset sisällöt: Puheviestinnän strategiat, esim. mielipiteen ilmaisu, puheen laadinta, haastattelutilanteisiin valmentautuminen, lukion kurssien teemat ja ajankohtaiset tapahtumat, aikaisempien vuosien ylioppilastehtävät, OPH: n valtakunnalliset suulliset kokeet.
Arviointi: Kurssi arvioidaan numeroasteikolla 4–10. Arvosana perustuu kurssilla annettuun jatkuvaan näyttöön sekä suullisen kielitaidon kokeeseen. Kokeen pohjalta suullisesta kielitaidosta annetaan lisäksi erillinen todistus, jossa opiskelijan suullinen kielitaito arvioidaan numeroasteikolla 4–10. Arviointikriteerinä käytetään lukio-opetuksen pohjana olevaa kielitaidon kuvausasteikkoa. Kurssin suorittaminen edellyttää suullisen kielitaidon kokeeseen osallistumista.
Tavoitteet: Kurssilla opiskelija vahvistaa puhevalmiutta ja kuullun ymmärtämistä, hioo ääntämistä ja intonaatiota ja vankentaa pakollisten kurssien aihepiirien sanastoa.

RUB17 Kestävä elämäntapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta.
Keskeiset sisällöt: Erilaisten tekstien tulkinta ja tuottaminen, kestävä elämäntapa, aikaisempien vuosien ylioppilastehtävät; rakenteet: peruskieliopin kertaaminen ja syventäminen
Arviointi: Kurssin arviointi tapahtuu tunnilla osoitetun aktiivisuuden ja kurssitehtävien suorittamisen sekä loppukokeen perusteella. Loppukoe on ylioppilaskokeen tyyppinen koe, jossa on kielioppi- ja sanastotehtäviä, kuullun ymmärtämistehtäviä, luetun ymmärtämistehtäviä ja kirjoitustehtävä.
Tavoitteet: Kurssilla opiskelija tutustuu eri tekstityyppeihin, syventää taitoja tulkita ja tuottaa erilaisia kirjallisia tekstejä ja kertaa aikaisempien kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Kurssilla tehdään ylioppilastehtäviä.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

RUB0 Johdantokurssi

Kurssilla opiskellaan kielen perusrakenteita ja perehdytetään opiskelijoita lukion kieltenopiskelun. Autetaan opiskelijaa löytämään toimivia kielenopiskelutapoja.
Kurssi sopii lukiota aloittaville peruskoulun ruotsin kertaamiseksi, mutta sen voi valita missä tahansa lukionkäynnin vaiheessa, kun perusasioiden kertaamiseen on aihetta. Kurssia suositellaan myös yo-kokeeseen valmentautuville kielitaidon vankentamiseksi.
Keskeiset sisällöt: jokapäiväiseen elämään liittyvää perussanastoa ja perusrakenteita
Arviointi: kurssin arviointi tapahtuu tuntiaktiivisuuden ja kurssin keskeisiä alueita testaavan loppukokeen perusteella.
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa muodostaa yksinkertaisia lauseita, hallitsee kielen perusrakenteen ja tietää millaisia opiskelustrategioita hänen olisi parasta käyttää.

RUB18 Kirjoittamis-/kuuntelukurssi

Kurssilla harjoitellaan eri kirjoitelmatyyppien tekoa ja tehdään eritasoisia kuullun ymmärtämistehtäviä.
Keskeiset sisällöt: Kurssilla käsitellään aikaisempien kurssien aihepiirejä, mutta ryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön. Rakenteet: kurssilla ei varsinaisesti käsitellä kielioppia.
Arviointi: Kurssin arvosana määräytyy tuntityöskentelyn ja kirjallisen loppukokeen perusteella.

RUB19 Yo-kokeeseen valmentava kurssi

Kurssilla tehdään ylioppilastehtäviä ja harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita ylioppilaskoetta varten.
Keskeiset sisällöt: Kurssilla tehdään vanhoja ylioppilastehtäviä. Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä sekä kirjoittamista. Rakenteet: kerrataan keskeistä kielioppia.
Arviointi: kurssin arvosana määräytyy tuntiaktiivisuuden ja ylioppilaskokeen kaltaisen loppukokeen (=preliminäärikoe, koeaika 6 tuntia) perusteella.

RUB11kert

Opetusta neljänä päivänä viikossa ma – to. Kurssilta saa hyvän pohjan tulevia opintoja varten. Sisällöt perustuvat oppiaineen ensimmäisen kurssin RUB11 ja johdantokurssin RUB0 sisältöihin. Kurssista on mahdollista saada kaksi kurssisuoritusta RUB0 ja RUB11.

RUB12-5kert

Opetusta kolmena päivänä viikossa ma – ke. Opiskellaan aineen pakollinen kurssi yhden viikottaisen lisäoppitunnin kanssa. Sisällöt ovat samat kuin tavallisella kurssilla.

Ruotsi (RUB3, B3-oppimäärä)

Ruotsi B3-oppimäärä on lukiossa alkeista alkava toisen kotimaisen kielen opetus. Opetus on tarkoitettu opiskelijalle, jolla ei ole aikaisempia opintoja kielestä. 

RUB31 Tutustutaan toisiimme ja ruotsinkieliseen kulttuuriympäristöön

Kurssilla pohditaan ruotsin kielen suhdetta opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja. Tutustutaan ruotsinkieliseen kulttuuriympäristöön Suomessa ja Pohjoismaissa.
Keskeiset sisällöt: yksinkertaiset arkipäivän viestintätilanteet, arkipäivän teemoihin liittyvää sanastoa: perhe, harrastukset ja koulu sekä suomenruotsalainen kulttuuriympäristö. Rakenteet: persoonapronominit, kysymyslauseet, preesens, kieltosanat, substantiivien taivutus ja kello.
Arviointi: Kurssin arviointi tapahtuu tunnilla osoitetun aktiivisuuden ja kurssitehtävien suorittamisen sekä loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on kielioppi- ja sanastotehtäviä, lyhyt luetun ymmärtämistehtävä ja lyhyt oma tuotos.
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ääntämisen perusteet, osaa tervehtiä, esitellä itsensä, käyttää kieltä yksinkertaisissa palvelutilanteissa.

RUB32 Matkalla Pohjoismaissa

Kurssilla harjoitellaan vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun sekä asioimiseen liittyviä vuorovaikutustaitoja ja tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opetellaan kompensaatiokeinoja ja muita viestintästrategioita.
Keskeiset sisällöt: yksinkertaiset arkipäivän viestintätilanteet, arkipäivän teemoihin liittyvää sanastoa kuten ruoka, muoti ja asuminen. Rakenteet: adjektiivin taivutus, prepositioita, päälauseen sanajärjestys, apuverbit, vuosiluvut ja rakenteiden kertausta.
Arviointi: Kurssin arviointi tapahtuu tunnilla osoitetun aktiivisuuden ja kurssitehtävien suorittamisen sekä loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on kielioppi- ja sanastotehtäviä, lyhyt luetun ymmärtämistehtävä ja lyhyt oma tuotos.
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii asioimaan matkalla ja osaa lauseopin perusteet.

RUB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät opiskelijoiden jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
Keskeiset sisällöt: mielipiteen ilmaiseminen, ihmissuhteisiin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvää sanastoa. Rakenteet: aiempien kurssien rakenteiden kertausta, det finns-rakenne, imperfekti, imperatiivi ja persoonapronominien objektimuodot.
Arviointi: Kurssin arviointi tapahtuu tunnilla osoitetun aktiivisuuden ja kurssitehtävien suorittamisen sekä loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on kielioppi- ja sanastotehtäviä, luetun ymmärtämistehtävä ja oma tuotos.
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kurssin teemoihin liittyvää helppoa tekstiä ja puhetta ja osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä.

RUB34 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Tutustutaan erilaisiin elämäntilanteisiin Pohjoismaissa. Harjoitellaan viestintää erilaisissa ruotsinkielisissä kohtaamistilanteissa Suomessa ja muualla Pohjoismaissa.
Keskeiset sisällöt: pohjoismainen elämäntapa ja eri kulttuurien kohtaaminen; rakenteet: imperfektin ja imperatiivin kertausta, persoonapronominien omistusmuodot, perfekti ja pluskvamperfekti sekä adjektiivin vertailu
Arviointi: Kurssin arviointi tapahtuu tunnilla osoitetun aktiivisuuden ja kurssitehtävien suorittamisen sekä loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on kielioppi- ja sanastotehtäviä, luetun ymmärtämistehtävä ja oma tuotos.
Tavoitteet: kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa tulkita eri tyylilajien helpohkoja viestejä tuottamaan erityylisiä viestejä vastaanottaja huomioiden ja harjaantuu viestimään erilaisissa ruotsinkielisissä kohtaamistilanteissa.

RUB35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä keskusteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
Keskeiset sisällöt: hyvinvointi ja ihmissuhteet muuttuvassa maailmassa; rakenteet: verbien taivutuksen ja päälauseen sanajärjestyksen kertausta, sivulause, konditionaali ja pronomineja
Arviointi: Kurssin arviointi tapahtuu tunnilla osoitetun aktiivisuuden ja kurssitehtävien suorittamisen sekä loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on kielioppi- ja sanastotehtäviä, luetun ymmärtämistehtävä ja oma tuotos.
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää keskustelutaitojaan, mielipiteiden ilmaisua ja reagointitapoja keskusteluissa ja kartuttaa kurssin teemoihin liittyvää sanastoa.

RUB36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin sekä medioihin ajankohtaisista ja opiskelijoita kiinnostavista näkökulmista.
Keskeiset sisällöt: kulttuurielämä- ja mediasanastoa; rakenteet: mm. futuuri, s-passiivi
Arviointi: Kurssin arviointi tapahtuu tunnilla osoitetun aktiivisuuden ja kurssitehtävien suorittamisen sekä loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on kielioppi- ja sanastotehtäviä, luetun ymmärtämistehtävä ja oma tuotos.
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hankkia tietoa pohjoismaiden kulttuurista ja mediamaailmasta sekä kartuttaa kurssin teemoihin liittyvää sanastoa.

RUB37 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Kurssilla harjoitellaan opiskelu- ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Selvitetään, minkälaista kielitaitoa mahdollisissa jatko-opinnoissa tarvitaan. Tutustutaan työpaikkoihin ja kesätyömahdollisuuksiin, joissa voi käyttää ruotsin kielen taitoa. Aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opintoihin ja työelämään sekä opiskelijoiden tulevaisuudensuunnitelmiin.
Keskeiset sisällöt: opiskeluun, työelämään ja jatko-opintoihin liittyvät vuorovaikutustaidot sekä ruotsin kieli merkitys opiskelussa ja työelämässä; rakenteet: aiempien kurssien rakenteiden kertausta
Arviointi: Kurssin arviointi tapahtuu tunnilla osoitetun aktiivisuuden ja kurssitehtävien suorittamisen sekä loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on kielioppi- ja sanastotehtäviä, luetun ymmärtämistehtävä ja oma tuotos.
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjoittelee työelämässä ja opiskelussa tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä perehtyy jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaan ruotsin kielen taitoon.

RUB38 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.
Keskeiset sisällöt: pohjoismainen ja kansainvälinen yhteistyö, luonto, elinympäristö ja kestävä elämäntapa, vuorovaikutustaidot; rakenteet: aikaisempien kurssien rakenteiden kertausta
Arviointi: Kurssin arviointi tapahtuu tunnilla osoitetun aktiivisuuden ja kurssitehtävien suorittamisen sekä loppukokeen perusteella. Loppukokeessa on kielioppi- ja sanastotehtäviä, luetun ymmärtämistehtävä ja oma tuotos.
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija parantaa keskustelutaitojaan ruotsin kielellä, perehtyy aihepiiriin oma elinympäristö ja kestävä elämäntapa sekä kertaa kielioppirakenteita.