Englanti (ENA)

Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

  • kehittyy englannin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin paikallisissa, kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
  • ymmärtää englannin kielen merkityksen ja roolin kansainvälisen kommunikaation kielenä
  • osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen näkökulmasta
  • osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista
  • saa kokemuksia laajempien englanninkielisten tekstien lukemisesta, tulkitsemisesta ja käsittelystä
  • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B2.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

PAKOLLISET KURSSIT

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–6 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää englannin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen englanninkielinen osuus tai kokonaisuus. 

 

ENA1 Englannin kieli ja maailmani


Keskeiset sisällöt: Kurssilla arvioidaan omaa osaamista ja kieltenopiskelutaitoja sekä asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle. Kurssilla pohditaan englannin asemaa kielellisesti monimuotoisessa maailmassa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskelijan elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.
Huomiot: Kurssi on tarjolla myös rauhalliseen tahtiin etenevänä ENA1kert-kurssina.

ENA2 Ihminen verkostoissa


Keskeiset sisällöt: Kurssilla harjoitellaan toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja kuuntelijana. Harjoitellaan mielipiteiden ilmaisua ja siinä tarvittavia strategioita. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja hyvinvointia sekä pohditaan myös teknologian merkitystä vuorovaikutukselle.
Huomiot: Kurssi on tarjolla myös rauhalliseen tahtiin etenevänä ENA2kert-kurssina.

ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä


Keskeiset sisällöt: Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.

ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma


Keskeiset sisällöt: Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan yhteiskunnallista vaikuttamista aktiivisen kansalaisuuden
näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuuta sekä toimintamahdollisuuksia.

ENA5 Tiede ja tulevaisuus


Keskeiset sisällöt: Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista aiheista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista.

ENA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo


Keskeiset sisällöt: Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittaviin tekstilajeihin. Pohditaan jatko-opintoja ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään sekä arjen talousasioita että laajempia talouden ilmiöitä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

ENA7 Kestävä elämäntapa


Keskeiset sisällöt: Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä kestävän elämäntavan näkökulmasta.

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen


Keskeiset sisällöt: Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

ENA0 Johdantokurssi


Keskeiset sisällöt: Kurssilla harjoitellaan keskeisiä kieliopin rakenteita ja perussanastoa sekä vahvistetaan kielen eri osa-alueiden oppimisstrategioita. Kurssin tavoitteena on parantaa opiskelijan oppimisvalmiuksia englannin lukio-opinnoissa.

ENA9 Kirjoituskurssi


Keskeiset sisällöt: Kurssilla keskitytään kirjallisen ilmaisun työstämiseen ja harjoitteluun monipuolisten tehtävien parissa. Kurssin tavoitteena on sujuva ja rekisteriin sopiva kirjallinen ilmaisutaito.

ENA10 Yo-kokeeseen valmentava kurssi


Keskeiset sisällöt: Kurssilla kerrataan lukion A-oppimäärän keskeiset kielioppirakenteet sekä valmistaudutaan yo-kokeeseen käymällä läpi aiempien vuosien valtakunnallisten kokeiden tehtävätyyppejä.

ENA1kert

Opetusta neljänä päivänä viikossa ma – to. Kurssilta saa hyvän pohjan tulevia opintoja varten. Sisällöt perustuvat oppiaineen ensimmäisen kurssin ENA1 ja johdantokurssin ENA0 sisältöihin. Kurssista on mahdollista saada kaksi kurssisuoritusta ENA0 ja ENA1.

ENA2kert

Opetusta kolmena päivänä viikossa ma – ke. Opiskellaan aineen pakollinen kurssi yhden viikottaisen lisäoppitunnin kanssa. Sisällöt ovat samat kuin tavallisella kurssilla.

Cambridge International Examinations IGCSE (AS/A2 English Language)

ENA20-24 IGCSE ENGLISH LANGUAGE

These courses prepare students for the International Cambridge Certificate of Secondary Education in English Language. High School Students who begin their studies with these courses should register with their teacher to complete compensation tasks for ENA1-3 and ENA4-5. 

ENA 25-29 AS/A2 LEVEL ENGLISH LANGUAGE

These courses prepare the student for the Cambridge AS/A2 English Language exams. High School Students who begin their studies with these courses should register with their teacher to complete compensation tasks for ENA1-3 and ENA4-5. 

ENA21 Reading responding to reading


Keskeiset sisällöt: Analysis of writer's point of view, figurative language, simile metaphor, implicit and explicit meaning
Tavoitteet: To be able to identify and comment on texts, to evaluate facts, ideas and opinion. To be able to develop a written response.

ENA22 Selecting, analysing and using information


Keskeiset sisällöt: Conventions of different types of writing. Voice, audience, register
Tavoitteet: To write persuasively, give an account, write a speech, a letter, selecting and organising information.

ENA23 Composition


Keskeiset sisällöt: Study and evaluate examples of descriptive writing, analysis of technique. 1st and 3rd person narration. Creating character and setting
Tavoitteet: To create a good sense of composition structure and organisation. How to create voice, viewpoint and chararacter in narrative writing. Decriptive writing

ENA24 Exam preparation course

Preparing an oral presentation. Selection of topics. Technique and how to deal with questions. Exam preparation.

ENA25 Personal response and perceptive reading


Keskeiset sisällöt: Advertisements, leaflets, editorials, blogs, diaries, scripted speech, biographies
Tavoitteet: To understand and comment on features of English language in a text. To appreciate how different texts are shaped by their language and style

ENA26 Extended writing


Keskeiset sisällöt: Analysis of a wide range of texts as a basis for your own work
Tavoitteet: To be able to write discursively, persuasively and argumentatively. To understand purpose, register and audience and how this influences style

ENA27 Text analysis and preparation for AS exam


Keskeiset sisällöt: Analysis of transcripts of spoken English- conversational features, politeness strategies
Tavoitteet: To identify and analyse distinguishing features of spoken English. To relate those features to the function and context

ENA28 Language Topics


Keskeiset sisällöt: Group identity, power and status. The language of gender. Standard and nonstandard English. World Englishes e.g Singlish, African Englishes
Tavoitteet: To appreciate and use linguistic theory in the examination of language and social groups. To research the implications of English as a global language

ENA29 Text analysis, child language acquisition


Keskeiset sisällöt: Study theories of how children learn language, Chomsky, Skinner, Piaget.
Tavoitteet: To be able to comparatively analyse different texts, including children's speech