Ranska (RAA)

Pakolliset ja syventävät kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. 

RAA1 Kieli ja maailmani

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista.
Keskeiset sisällöt: jokapäiväinen elämä ja henkilökohtainen kanssakäyminen, perusverbioppi
Arviointi: Loppukoe sisältää täydennys-, muunnos- ja käännöstehtäviä kurssin kielioppirakenteista ja sanastosta, kuullun ja luetun ymmärtämistehtävän ja kirjoitelman.

RAA2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja.
Keskeiset sisällöt: ihmissuhteet ja hyvinvointi muuttuvassa maailmassa; menneiden vuosien B-ranskan ylioppilaskoetehtäviä
Arviointi: Loppukoe sisältää täydennys-, muunnos- ja käännöstehtäviä kurssin kielioppirakenteista ja sanastosta, kuullun ja luetun ymmärtämistehtävän ja kirjoitelman.

RAA3 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.
Keskeiset sisällöt: ranskankielisen maailman kulttuurisia ilmiöitä; menneiden vuosien B- ranskan ylioppilaskoetehtäviä
Arviointi: Loppukoe sisältää tehtäviä kurssin kielioppirakenteista ja sanastosta, kuullun ja luetun ymmärtämistehtävän ja kirjoitelman.

RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.
Keskeiset sisällöt: Yhteiskunnan rakenteet, erilaiset yhteisöt ja yksilön valinnat. Kirjallisessa viestinnässä painottuu tiivistelmän harjoitteleminen. Lukemisessa painotetaan tekstin pääkohtien löytämistä. Menneiden vuosien A-ranskan ylioppilaskoetehtäviä.
Arviointi: Loppukoe sisältää täydennys-, muunnos- ja käännöstehtäviä kurssin kielioppirakenteista ja sanastosta, kuullun ja luetun ymmärtämistehtävän ja kirjoitelman.

RAA5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja.
Keskeiset sisällöt: Arkipäivän ilmiöt, huipputeknologia, ihminen keksintöjen maailmassa. Menneiden vuosien A-ranskan ylioppilaskoetehtäviä.
Arviointi: Loppukoe sisältää täydennys-, muunnos- ja käännöstehtäviä kurssin kielioppirakenteista ja sanastosta, kuullun ja luetun ymmärtämistehtävn ja kirjoitelman.

RAA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä.
Keskeiset sisällöt: jatko-opinnot ja työelämä, toimeentulo ja talous, menneiden vuosien A- ranskan ylioppilaskoetehtäviä
Arviointi: Loppukoe on ylioppilaskokeen tyyppinen, moniosainen koe, joka sisältää kuullun ja luetun ymmärtämis-, ja rakennetehtäviä sekä kirjoitelman.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

RAA7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä.
Keskeiset sisällöt: kestävä kehitys
Arviointi: Loppukoe sisältää täydennys-, muunnos- ja käännöstehtäviä kurssin
kielioppirakenteista ja sanastosta, kuullun ja luetun ymmärtämistehtävän ja kirjoitelman.

RAA8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
Keskeiset sisällöt: puheviestinnän strategiat, esim. mielipiteen ilmaisu, puheen laadinta, haastattelutilanteisiin valmentautuminen; lukion kurssien teemat ja ajankohtaiset tapahtumat
Arviointi: Loppukoe on ylioppilaskokeen tyyppinen, moniosainen koe, joka sisältää kuullun ja luetun ymmärtämis-, ja rakennetehtäviä ja kirjoitelman.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

RAA9 Yo-kokeeseen valmentava kurssi

Kerrataan tehokkaasti keskeisiä kielioppirakenteita. Samalla käydään läpi aiempien vuosien valtakunnallisten loppukokeiden tehtävätyyppejä.
Keskeiset sisällöt: kieliopin kertaus, ylioppilaskokeen eri tehtävätyypit sekä oman kirjallisen tuotoksen hiominen
Arviointi: Kurssilla tehdään ylioppilaskokeen tyyppinen koe. Kurssia ei voi tenttiä.