Saksa (SAA)

SAA1 Kieli ja maailmani

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää puhevalmiuksiaan, vahvistaa perussanastoaan ja saa valmiuksia keskeisten opiskelustrategioiden hallintaan kielenoppimisen eri osa-alueilla.
Keskeiset sisällöt: sanaston kehittäminen, saksan perusrakenteiden kertaus, mielipiteen ilmaisu suullisesti ja kirjallisesti; jokapäiväinen elämä ja henkilökohtainen kanssakäyminen, perusverbioppi; aikaisempien vuosien ylioppilaskokeiden saksan tehtäviin tutustuminen

SAA2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa.
Keskeiset sisällöt: ihmissuhteet ja hyvinvointi muuttuvassa maailmassa, kurssin aihepiiriin liittyvän sanaston syventäminen, puhe- ja kirjoittamisvalmiuksien kehittäminen, harjoitellaan lyhyen saksan aikaisempien vuosien ylioppilaskokeiden tehtäviä

SAA3 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.
Keskeiset sisällöt: saksankielisen maailman kulttuurisia ilmiöitä; monilukutaito, kirjallinen viestintätaito, edellisten vuosien lyhyen saksan ylioppilaskokeen tehtävät

SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.
Keskeiset sisällöt: Yhteiskunnan rakenteet, erilaiset yhteisöt ja yksilön valinnat; tiedonhaku ja kriittinen tulkinta, edellisvuosien pitkän saksan ylioppilaskokeen tehtävät, kirjallinen ja suullinen viestintä

SAA5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. . Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta.
Keskeiset sisällöt: Arkipäivän ilmiöt, huipputeknologia, ihminen keksintöjen maailmassa; tekstin tulkinta ja tuottaminen, mielipiteiden ilmaiseminen ja argumentointi, pitkän saksan aikaisempien vuosien ylioppilaskokeiden tehtävät

SAA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät opiskelijan elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.
Keskeiset sisällöt: jatko-opinnot ja työelämä, toimeentulo ja talous; kielioppirakenteet, pitkän saksan aikaisempien vuosien ylioppilaskokeiden tehtävät

Valtakunnalliset syventävät kurssit

SAA7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.
Keskeiset sisällöt: kestävä kehitys, tekstilajit, kuullun ymmärtäminen, pitkän saksan aikaisempien vuosien ylioppilaskokeiden tehtävät

SAA8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
Keskeiset sisällöt: puheviestinnän strategiat, esim. mielipiteen ilmaisu, puheen laadinta, haastattelutilanteisiin valmentautuminen, lukion kurssien teemat ja ajankohtaiset tapahtumat

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

SAA9 Yo-kokeeseen valmentava kurssi

Kerrataan tehokkaasti keskeisiä kielioppirakenteita. Samalla käydään läpi aiempien vuosien valtakunnallisten loppukokeiden tehtävätyyppejä. Harjoitetaan erityyppisiin kielitaitoa mittaaviin testaustapoihin vastaamista.
Keskeiset sisällöt: kieliopin kertaus, ylioppilaskokeen eri tehtävätyypit sekä oman kirjallisen tuotoksen hiominen