Espanja, B3-oppimäärä (EAB3)

EAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.
Keskeiset sisällöt: yksinkertaiset arkipäivän viestintätilanteet, arkipäivän teemoihin liittyvää sanastoa, persoonapronominit, kysymyssanat ja verbiopin alkeet
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ääntämisen ja oikeinkirjoituksen perusteet, osaa tervehtiä, esitellä itsensä, käyttää kieltä yksinkertaisissa palvelutilanteissa, osaa käyttää verbejä preesensissä ja apuverbejä, osaa lukusanoja.

EAB32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.
Keskeiset sisällöt: tavalliset arkipäivän palvelu- ja asiointitilanteet, arkipäivän teemoihin
liittyvää sanastoa
Tavoitteet: kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia tavallisissa palvelutilanteissa.

EAB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskelijoiden jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
Keskeiset sisällöt: mielipiteen ilmaiseminen, ihmissuhteisiin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvää sanastoa
Tavoitteet: kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kurssin teemoihin liittyvää helppoa tekstiä ja puhetta, osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä kurssin teemoista.

EAB34 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.
Keskeiset sisällöt: kulttuurien kohtaaminen
Tavoitteet: opiskelija osaa tulkita eri tyylilajien helpohkoja viestejä, harjoittelee tuottamaan erityylisiä viestejä vastaanottaja huomioiden.

EAB35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
Keskeiset sisällöt: hyvinvointi ja ihmissuhteet muuttuvassa maailmassa
Tavoitteet: kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää keskustelutaitojaan, mielipiteiden ilmaisua ja reagointitapoja keskusteluissa kartuttaa kurssin teemoihin liittyvää sanastoa, harjoittelee lyhyen espanjan menneiden ylioppilaskokeiden tehtäviä.

EAB36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisista ja opiskelijoita kiinnostavista näkökulmista.
Keskeiset sisällöt: espanjankielisten maiden ja alueiden kulttuuria ja mediaa
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hankkii tietoa espanjankielisen maailman kulttuurista, kartuttaa kurssin teemoihin liittyvää sanastoa ja tekee lyhyen espanjan menneiden ylioppilaskokeiden tehtäviä.

EAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä opiskelijoiden tulevaisuudensuunnitelmiin.
Keskeiset sisällöt: opiskelu, työelämä ja tulevaisuudensuunnitelmat
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii lisää viestintäkulttuurista, kartuttaa kurssin teemoihin liittyvää sanastoa ja harjoittelee lyhyen espanjan menneiden ylioppilaskokeiden tehtäviä.

EAB38 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.
Keskeiset sisällöt: kansainvälinen yhteistyö, kestävä kehitys
Tavoitteet: kurssin tavoitteena on, että opiskelija hioo keskustelustrategioita ja vahvistaa kielitaidon osa-alueita, kartuttaa kurssin teemoihin liittyvää sanastoa ja harjoittelee lyhyen espanjan menneiden ylioppilaskokeiden tehtäviä.