Ranska, B3-oppimäärä (RAB3)

RAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.
Keskeiset sisällöt: yksinkertaiset arkipäivän viestintätilanteet, arkipäivän teemoihin liittyvää sanastoa, verbin preesenstaivutusta, artikkelit, substantiivin monikko, kysymys- ja kieltolauseet
Arviointi: Loppukokeen rakenne: Täydennys-, muunnos- ja käännöstehtäviä, kurssin kielioppirakenteita, kurssin teksteihin liittyvää sanastoa, lyhyt kirjoitustehtävä

RAB32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.
Keskeiset sisällöt: tavalliset arkipäivän palvelu- ja asiointitilanteet, arkipäivän teemoihin liittyvää sanastoa, persoonapronominien objekti- ja adverbiaalimuodot, genetiivi, partitiivi, refleksiiviverbit
Arviointi: Loppukokeen rakenne: Täydennys-, muunnos- ja käännöstehtäviä, kurssin kielioppirakenteita, kurssin teksteihin liittyvää sanastoa, oma kirjallinen tuotos

RAB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskelijoiden jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
Keskeiset sisällöt: mielipiteen ilmaiseminen, ihmissuhteisiin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvää sanastoa, perfekti, relatiivipronomineja, pronominin paikka lauseessa
Arviointi: Loppukokeen rakenne: Arvioidaan kurssin ja sanastoa kielioppirakenteita, lyhyt kirjoitelma

RAB34 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.
Keskeiset sisällöt: kulttuurien kohtaaminen, imperfekti, pluskvamperfekti, adjektiivien ja adverbien vertailu, partisiipin preesens ja gerundi
Arviointi: Loppukokeen rakenne: Arvioidaan kurssin ja sanastoa kielioppirakenteita, teksinymmärtämistehtävä, lyhyt kirjoitelma

RAB35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.
Keskeiset sisällöt: hyvinvointi ja ihmissuhteet muuttuvassa maailmassa, subjunktiivi, konditionaali, futuuri, relatiivipronominit, suora ja epäsuora kysymys
Arviointi: Loppukokeen rakenne: Arvioidaan kurssin ja sanastoa kielioppirakenteita, teksinymmärtämistehtävä, lyhyt kirjoitelma

RAB36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan ranskankielisten maiden ja alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisista ja opiskelijoita kiinnostavista näkökulmista.
Keskeiset sisällöt: ranskankielisten maiden ja alueiden kulttuuri, infinitiivin käyttö, pronominien itsenäisiä muotoja, passiivi ja yksinkertainen perfekti
Arviointi: Loppukokeen rakenne: Arvioidaan kurssin ja sanastoa kielioppirakenteita, teksinymmärtämistehtävä, lyhyt kirjoitelma