Saksa, B3-oppimäärä (SAB3)

SAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.
Keskeiset sisällöt: yksinkertaiset arkipäivän viestintätilanteet, arkipäivän teemoihin liittyvää sanastoa; ääntäminen

SAB32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.
Keskeiset sisällöt: tavalliset arkipäivän palvelu- ja asiointitilanteet, arkipäivän teemoihin liittyvää sanastoa

SAB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskelijoiden jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
Keskeiset sisällöt: kurssin teemoihin liittyvää helpon tekstin ja puheen ymmärtäminen, lyhyiden viestien kirjoittaminen, mielipiteen ilmaiseminen, ihmissuhteisiin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvää sanastoa

SAB34 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.
Keskeiset sisällöt: kulttuurien kohtaaminen, eri tyylilajien helpohkoja viestien tulkinta, eri tyylisten viestien tuottaminen

SAB35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
Keskeiset sisällöt: hyvinvointi ja ihmissuhteet muuttuvassa maailmassa; keskustelutaito, mielipiteen ilmaisu, kurssin teemaan liittyvä sanasto, lyhyen saksan aikaisempien vuosien ylioppilaskokeiden tehtävät

SAB36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden
kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisista ja opiskelijoita kiinnostavista näkökulmista.
Keskeiset sisällöt: saksankielisten maiden ja alueiden kulttuuri, lyhyen saksan aikaisempien vuosien ylioppilaskokeiden tehtävät

SAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä opiskelijoiden tulevaisuudensuunnitelmiin.
Keskeiset sisällöt: opiskelu, työelämä ja tulevaisuudensuunnitelmat; viestintäkulttuuri, lyhyen saksan aikaisempien vuosien ylioppilaskokeiden tehtävät

SAB38 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.
Keskeiset sisällöt: kansainvälinen yhteistyö, kestävä kehitys; keskustelutaidot, lyhyen saksan aikaisempien vuosien ylioppilaskokeiden tehtävät