Venäjä, B3-oppimäärä (VEB3)

VEB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan uuteen kieleen ja opetellaan kohteliaisuuksia ja kieltä arjen perustilanteisiin sekä kyrilliset kirjaimet.
Keskeiset sisällöt: yksinkertaiset arkipäivän viestintätilanteet, peruslauserakenne, ääntäminen ja aakkoset
Arviointi: tuntityöt sekä loppukoe, jossa perusfraaseja

VEB32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan erilaisissa matkailu- ja asiointitilanteissa tarvittavaa kielenkäyttöä. Harjoitellaan erilaisia viestintästrategioita.
Keskeiset sisällöt: palvelu- ja asiointitilanteet; arkipäivän sanastoa; verbin preesens-taivutus, substantiivien monikko ja sijamuotoja, lukusanat
Arviointi: tuntityöt sekä loppukoe, jossa sanasto- ja kielioppitehtäviä

VEB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja opetellaan kertomaan jokapäiväisestä elämästä, vapaa-ajasta ja ihmissuhteista sekä opitaan aiheisiin liittyvää sanastoa ja rakenteita.
Keskeiset sisällöt: mielipiteen ilmaiseminen; ihmissuhteisiin ja vapaa-aikaan liittyvää sanastoa; substantiivin taivutusta, olla-verbin preteriti ja futuuri
Arviointi: tuntityöt sekä loppukoe, jossa sanasto- ja kielioppitehtäviä

VEB34 Monenlaista elämää

Kurssilla käsitellään kulttuurien kohtaamisia ja niiden välisiä eroja. Sanaston ja rakenteiden tuntemus laajenee. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää.
Keskeiset sisällöt: kulttuurinen vuorovaikutus ja eroista kertominen; yksikön sijamuodot, preteriti, liikeverbejä, adverbit; kirjallinen viestintä
Arviointi: tuntityöt sekä loppukoe, jossa sanastoa, kielioppia, lyhyt kirjoitelma

VEB35 Hyvinvointi ja huolenpito

Laajennetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja mielipiteen ilmaisemisessa tarvittavaa kielitaitoa. Opitaan kertomaan ihmissuhteista, muuttuvista elämäntilanteista ja keskustelemaan hyvinvointiin liittyvistä asioista.
Keskeiset sisällöt: ihmissuhteet ja hyvinvointi muuttuvassa maailmassa; monikon sijamuotoja, verbien aspektit, adjektiivien taivutus ja vertailu
Arviointi: tuntityöt sekä loppukoe, jossa kielioppi- ja sanastotehtäviä sekä lyhyt kirjoitelma

VEB36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla harjoitellaan monilukutaitoa. Tutustutaan erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin.
Keskeiset sisällöt: kulttuuri-ilmiöistä viestiminen; monikon sijamuodot, futuuri, konditionaali ja imperatiivi
Arviointi: tuntityöt sekä loppukoe, jossa sanasto- ja kielioppitehtäviä sekä lyhyt kirjoitelma