Äidinkielen koe

Kaikille pakollinen äidinkielen koe on kaksiosainen. Osista käytetään nimiä tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeessa tutkitaan kokelaan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa ja kielellistä ilmaisukykyä. Tekstitaidolla tarkoitetaan kokelaan taitoa eritellä, tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa erilaisia tekstejä tietoisena niiden tavoitteista ja konteksteista. Esseekokeessa tutkitaan kokelaan yleissivistystä, ajattelun kehittyneisyyttä, kielellistä ilmaisukykyä ja kokonaisuuksien hallintaa.

Kokeet suoritetaan kahtena eri päivänä. Kokelaan tulee osallistua samalla tutkintokerralla molempiin kokeisiin. Jos jompikumpi suoritus puuttuu, katsotaan kokonaissuoritus keskeytyneeksi, jolloin koko suoritus on hylätty. Arvosana määräytyy kokeiden painotetun yhteispistemäärän perusteella.