Kartta 1 -oppimiskokonaisuus

Kartta 1 on monialainen oppimiskokonaisuus, jonka tavoitteena on kartan ja karttataitojen avulla vahvistaa oppijan tiedollista ja taidollista osaamisperustaa ja parantaa oppijan kielellisiä valmiuksia. Opiskelija tuo kart-tojen kautta esille omaa kulttuurista ja kielellistä taustaansa ja osaa sanallistaa ja kielellistää karttojen sisäl-töä.

Kartta 1 on suunnattu aikuisten perusopetuksen valmistavassa opetuksessa opiskeleville 17–25 –vuotiaille maahanmuuttajataustaisille nuorille aikuisille. Opetuksessa käytetään paperisia ja sähköisiä karttoja sekä muuta geomediaa ja harjoitellaan niiden lukemisessa tarvittavaa karttojen monilukutaitoa. Opetuksessa tut-kitaan erilaisia karttoja ja karttatyökaluja lähialueista maailmankarttoihin. Työskentelyssä käytetään hyväksi opiskelijoiden omia matkapuhelinsovelluksia ja verkosta löytyviä karttapalveluja, jotka ovat opiskelijoiden saatavilla myös vapaa-aikana ja myöhemmissä opinnoissa. Opiskelija oppii maantiedon ja historian opiske-lussa tarvittavia perustietoja – ja taitoja ja oppii kielellistämään karttojen sisältöjä, mikä vahvistaa opiskelijan suomen kielen taitoa. Oppija saa valmiuksia seurata joukkomediaa ja sosiaalista mediaa sekä saa taitoja tu-levaan opetukseen yhteiskuntatieteellisissä ja luonnontieteellisissä oppiaineissa sekä kielissä. 

Hankkeeseen sisältyy oppimiskokonaisuuden opetusformaatin suunnittelu ja opetus, opetusmateriaalin tuottaminen ja olemassa olevan materiaalin ja työkalujen, erityisesti sähköisen materiaalin, kokoaminen ta-voitteiden mukaiseksi integroiduksi ja kielitietoiseksi oppimiskokonaisuudeksi. Materiaalia ja formaattia voidaan hyödyntää tulevissa opetusryhmissä, joten hankkeella on pitkäaikaisia vaikutuksia. Kartta 1 –oppimiskokonaisuutta suunnittelevat ja toteuttavat suomi toisena kielenä –opettajat sekä maantiedon ja historian opettajat.