Opiskelumuodot

Voit valita sinulle sopivan opiskelumuodon opintojakso kerrallaan. Opiskelumuodon valinta on voimassa koko valitun opintojakson (tai kurssin) ajan eikä sitä voi muuttaa toiseen opintojakson aikana. Kokeile, mikä opiskelumuoto on sinun tilanteessasi paras opintojen etenemisen kannalta.

Lähiopiskelu

Lähiopiskelu tarkoittaa opettajan opettamaa luokassa tapahtuvaa opetusta. Oppitunnit ovat joko maanantaisin ja keskiviikkoisin (ma+ke) tai tiistaisin ja torstaisin (ti+to). Oppitunnit ovat 80 minuutin pituisia. Lähiopetuksesta valitaan kustakin oppiaineesta pääsääntöisesti vain yksi kurssi/opintojakso jaksoittain. Samaan kellonaikaan tarjolla olevista opinnoista voi valita vain yhden.

Opiskelijan tulee osallistua lähiopetuksessa pääsääntöisesti kaikille lähiopetustunneille. Poissaolot heikentävät mahdollisuuksia oppia kurssin tai opintojakson sisältöjä, sillä opetuskertoja on vähän ja tunneilla edetään nopeasti. Opiskelijan opetukseen osallistumista seurataan oppitunneittain. Opiskelijan katsotaan keskeyttäneen, jos poissaoloja on yli sallitun rajan. Tällöin hänellä ole oikeutta osallistua loppukokeeseen. Ensimmäisellä opetuskerralla opettaja antaa suorittamisohjeet ja aikataulut. 

Etäopiskelu

Opintojaksoja voi suorittaa myös etäopiskeluna. Etäopiskelija seuraa opetusta joko videolta tai livestriiminä  opintojakso- ja kurssitarjottimen aikataulujen mukaisesti tiettyinä päivinä ja kellonaikoina samalla tavoin kuin lähiopetuksessa. Etäopiskelu edellyttää läsnäoloa tunneilla normaalisti. Linkin etäopetustunneille opiskelija saa Wilma-viestillä opettajalta jakson alussa. 

Omaan tahtiin -opiskelu

Omaan tahtiin -opiskelu tarkoittaa, ettei oppiaineen opintoja ole sidottu jaksoon vaan opintoja voi suorittaa itselle sopivaan tahtiin nopeammin tai hitaammin. Opiskelun voi aloittaa itselle sopivasta kurssista/opintojaksosta myös kesken jakson. Kun kurssin/opintojakson asiat on käyty läpi, voi osallistua loppukokeeseen ja siirtyä opiskelemaan seuraavaa kurssia/opintojaksoa. Omaan tahtiin opetuksessa järjestetään tukitunteja oppiaineen käytänteiden mukaisesti. Omaan tahtiin -kurssit on tarkoitettu opiskelijoille, jotka pystyvät osallistumaan tukitunneille. Verkkokurssit on tarkoitettu kokonaan itsenäiseen opiskeluun. Ilmoittautuminen omaan tahtiin -opintoihin tapahtuu ilmoittautumisaikana Wilmassa tai kesken jakson laittamalla omaan tahtiin opetuksen opettajalle Wilma-viestiä. Omaan tahtiin opinnot on merkitty kurssitarjottimeen tähdellä (*), esimerkiksi ENA01-06*. 

Verkko-opiskelu

Verkko-opiskelu on jakson aikatauluihin sidottua itsenäistä opiskelua. Verkko-opiskelu antaa mahdollisuuden joustavaan opiskeluun ajasta ja paikasta riippumatta. Verkko-opintoina voi suorittaa joka jakso lähes kaikki aikuislukion oppimäärän mukaiset vanhan OPS:n kurssit sekä porrastetusti myös uuden OPS:n opintojaksot.  

Ennakkoon Wilmassa verkko-opintoihin ilmoittautuneet opiskelijat saavat opettajalta Moodlen kurssiavaimen Wilma-viestillä jakson alussa. Verkko-opetuksen opiskelu tulee aloittaa heti jakson alkaessa ja opinnoissa tulee noudattaa jakson aikatauluja sekä mahdollisia välitehtävien aikatauluja. 

Verkko-opinnoissa edellytetään, että verkkotyöskentelyyn osallistutaan aktiivisesti alusta asti. Verkkoaktiivisuus on yksi arvosanaan vaikuttava tekijä. Tehtävät on suoritettava jokaisessa jaksossa opettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Kurssin/opintojakson kuluessa opettaja antaa palautetta tehdyistä tehtävistä ja käydyistä keskusteluista. Osaan verkko-opinnoista liittyy opettajan tuki luokassa ja mahdollisuus vaikuttaa koeaikoihin. Ohjeita ja neuvoja opintojen suorittamiseen ja koekäytänteisiin voit aina kysyä opettajalta. Teknisissä pulmatilanteissa voit kääntyä koulun atk-tuen puoleen: support@eira.fi 

Opetusta englanniksi 

Eirassa voi opiskella osan opinnoista joko kaksikielisesti tai englanniksi. Kaksikielinen opetus on sekä suomeksi että englanniksi ja opinnot ovat kaikille lukio-opiskelijoille avoimia. Englanninkielisten lukio-opintojen suorittamisen kriteerinä on riittävä englannin kielen taito. Englanninkielisten ja kaksikielisten lukio-opintojen tarjontaan voi tutustua kurssi- ja opintojaksotarjottimessa. Tunnistat englanninkieliset opinnot päätteestä -en ja kaksikieliset -be. 

Opiskelu kesällä

Voit opiskella tiettyjä opintoja myös kesäisin. Kesäopinnot tulevalle kesälle päivittyvät maalis-huhtikuussa. Voit opiskella joko kesäkuun ensimmäisten viikkojen intensiiviopetuksessa tai koko kesän auki olevilla verkko-opinnoilla. Opiskellaksesi kesällä, sinulla tulee olla opiskeluaikaa jäljellä kesän yli.