Opiskelumuodot

Voit valita sinulle sopivan opiskelumuodon opintojakso kerrallaan. Opiskelumuodon valinta on voimassa koko valitun opintojakson (tai kurssin) ajan eikä sitä voi muuttaa toiseen opintojakson aikana. Kokeile, mikä opiskelumuoto on sinun tilanteessasi paras opintojen etenemisen kannalta.

Lähiopiskelu

Lähiopiskelu tarkoittaa opettajan opettamaa luokassa tapahtuvaa opetusta. Oppitunnit ovat joko maanantaisin ja keskiviikkoisin (ma+ke) tai tiistaisin ja torstaisin (ti+to). Oppitunnit ovat 80 minuutin pituisia. Lähiopetuksesta valitaan kustakin oppiaineesta pääsääntöisesti vain yksi opintojakso jaksoittain. Samaan kellonaikaan tarjolla olevista opinnoista voi valita vain yhden.

Opiskelijan tulee osallistua lähiopetuksessa pääsääntöisesti kaikille lähiopetustunneille. Poissaolot heikentävät mahdollisuuksia oppia opintojakson sisältöjä, sillä opetuskertoja on vähän ja tunneilla edetään nopeasti. Opiskelijan opetukseen osallistumista seurataan oppitunneittain. Opiskelijan katsotaan keskeyttäneen, jos poissaoloja on yli sallitun rajan. Tällöin hänellä ole oikeutta osallistua loppukokeeseen. Ensimmäisellä opetuskerralla opettaja antaa suorittamisohjeet ja aikataulut. 

 

Omaan tahtiin -opiskelu

Omaan tahtiin -opiskelu tarkoittaa, ettei oppiaineen opintoja ole sidottu jaksoon vaan opintoja voi suorittaa itselle sopivaan tahtiin nopeammin tai hitaammin. Opiskelun voi aloittaa itselle sopivasta opintojaksosta myös kesken jakson. Kun opintojakson asiat on käyty läpi, voi osallistua loppukokeeseen ja siirtyä opiskelemaan seuraavaa opintojaksoa. Omaan tahtiin opetuksessa järjestetään tukitunteja oppiaineen käytänteiden mukaisesti. Omaan tahtiin -opetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka pystyvät osallistumaan tunneille. Verkko-opinnot on tarkoitettu kokonaan itsenäiseen opiskeluun. Ilmoittautuminen omaan tahtiin -opintoihin tapahtuu ilmoittautumisaikana Wilmassa tai kesken jakson laittamalla omaan tahtiin opetuksen opettajalle Wilma-viestiä. Omaan tahtiin opinnot on merkitty opintotarjottimeen tähdellä (*), esimerkiksi ENA01-06*. 

Verkko-opiskelu

Verkko-opiskelu on jakson aikatauluihin sidottua itsenäistä opiskelua. Verkko-opiskelu antaa mahdollisuuden joustavaan opiskeluun ajasta ja paikasta riippumatta. Verkko-opintoina voi suorittaa joka jakso lähes kaikki aikuislukion oppimäärän mukaiset opinnot.  

Ennakkoon Wilmassa verkko-opintoihin ilmoittautuneet opiskelijat saavat opettajalta Moodlen kurssiavaimen Wilma-viestillä jakson alussa. Verkko-opetuksen opiskelu tulee aloittaa heti jakson alkaessa ja opinnoissa tulee noudattaa jakson aikatauluja sekä mahdollisia välitehtävien aikatauluja. 

Verkko-opinnoissa edellytetään, että verkkotyöskentelyyn osallistutaan aktiivisesti alusta asti. Verkkoaktiivisuus on yksi arvosanaan vaikuttava tekijä. Tehtävät on suoritettava jokaisessa jaksossa opettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Opintojen aikana opettaja antaa palautetta tehdyistä tehtävistä ja käydyistä keskusteluista. Osaan verkko-opinnoista liittyy opettajan tuki luokassa ja mahdollisuus vaikuttaa koeaikoihin. Ohjeita ja neuvoja opintojen suorittamiseen ja koekäytänteisiin voit aina kysyä opettajalta. Teknisissä pulmatilanteissa voit kääntyä koulun atk-tuen puoleen: support@eira.fi 

Etäopiskelu

Joitakin yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa myös etäopiskeluna. Etäopiskelija seuraa opetusta joko videolta tai livestriiminä  opintojakso- ja kurssitarjottimen aikataulujen mukaisesti tiettyinä päivinä ja kellonaikoina samalla tavoin kuin lähiopetuksessa. Etäopiskelu edellyttää läsnäoloa tunneilla normaalisti. Linkin etäopetustunneille opiskelija saa Wilma-viestillä opettajalta jakson alussa. 

Nämä opintojaksot on merkitty opintotarjottimeen lähiopetuksen kohdalle ja tunnistat nämä opinnot joko etä tai hybridi-päätteestä. Etä-opintojaksot opetetaan kokonaan etänä ja hybridi tarkoittaa puolestaan sitä, että opetukseen voi osallistua joko luokassa tai seurata luokkaopetusta videon välityksellä etänä.

Opetusta englanniksi 

Eirassa voi opiskella osan opinnoista englanniksi. Englanninkielisten lukio-opintojen suorittamisen kriteerinä on riittävä englannin kielen taito. Englanninkielisten opintojen tarjontaan voi tutustua opintotarjottimessa. Tunnistat englanninkieliset opinnot päätteestä -en. 

Opiskelu kesällä

Voit opiskella tiettyjä opintoja myös kesäisin. Kesäopinnot tulevalle kesälle päivittyvät maalis-huhtikuussa. Voit opiskella joko kesäkuun ensimmäisten viikkojen intensiiviopetuksessa tai koko kesän auki olevilla verkko-opinnoilla. Opiskellaksesi kesällä, sinulla tulee olla opiskeluaikaa jäljellä kesän yli.