Verkko-opintoihin ilmoittaudutaan Wilmassa

Verkko-opintoihin ilmoittaudutaan Wilmassa. Wilman tunnukset saat, kun ilmoittautumisesi Eiran aikuislukion opiskelijaksi on käsitelty.

Koulussamme lukuvuosi jakautuu kuuteen opetusjaksoon (5 jaksoa + kesäjakso). Opiskelija voi aloittaa opintonsa minkä tahansa jakson alussa. Verkkokursseja (LOPS2016) ja -opintojaksoja (LOPS2021)  alkaa useita joka opiskelujakso ja lisäksi monia aineita voi aloittaa ja suorittaa opiskelujaksoista riippumatta omaan tahtiin -kursseilla. 

Verkko-opintoina voi suorittaa kaikki aikuislukion oppimäärän mukaiset pakolliset vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaiset kurssit sekä porrastetusti myös uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) opintojaksot lukuvuoden edetessä.Verkko-opintoihin ilmoittaudutaan normaalin opintojaksojen ilmoittautumisajan mukaisesti. Tiedot verkko-opinnoista löydät koulun lukuvuosikalenterista sekä kurssi- ja opintojaksotarjottimesta, jotka löydät lukion kotisivuilta eira.fi/lukio

Opiskeluympäristö: Moodle

Verkkokursseilla käytetään virtuaalisena oppimisalustana Moodlea. Moodlesta löytyvät kaikki kurssit ja opintojaksot sekä ohjeet, sisällöt ja oppimistehtävät. Verkko-opinnoissa käytetään oppimateriaalina verkkomateriaalia, oppikirjat ovat useimmiten vain lisä- ja tukimateriaalia. Jos verkko-opinnoissa tarvitaan kirjaa, siitä on maininta sisältökuvauksessa.

Wilmassa verkko-opintoihin ilmoittautuneet opiskelijat saavat opettajalta Moodlen opintoavaimen. Opiskelu aloitetaan heti jakson alkaessa ja opinnoissa tulee noudattaa jakson aikatauluja sekä mahdollisia välitehtävien aikatauluja. 

Koulun Moodleen on linkki koulun www-sivuilla eira.fi/lukio ja Wilman etusivulla. Moodleen pitää itse luoda tunnus kirjautumista varten (katso alta video-ohje) ja se edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta. Säilytä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi seuraavia kirjautumiskertoja varten.

Verkko-opintojen suorittamisaika

Opiskelun voi aloittaa heti, kun on ilmoittautunut opiskelijaksi ja saanut tunnukset verkkoympäristöön. Aloitetun verkkokurssin tai -opintojakson opiskekeluaika on yksi lukuvuosi.

Osallistumisedellytykset

Verkko-opinnoissa edellytetään, että verkkotyöskentelyyn osallistutaan aktiivisesti alusta asti. Verkkoaktiivisuus on yksi arvosanaan vaikuttava tekijä. Tehtävät on suoritettava jokaisessa jaksossa opettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Kurssin/opintojakson kuluessa opettaja antaa palautetta tehdyistä tehtävistä ja käydyistä keskusteluista. 

Osaan verkko-opinnoista liittyy opettajan tuki luokassa ja mahdollisuus vaikuttaa koeaikoihin. Ohjeet ja neuvot opintojen suorittamiseen ja koekäytänteisiin saa aina opettajalta. 

Verkko-opinnoissa onnistuminen edellyttää, että opiskelijalla on

  • hyvät tietotekniset taidot
  • käytössään nettiyhteyksin varustettu tietokone
  • ohjelma, jolla voi tehdä rtf., doc. tai pdf. muotoisia dokumentteja
  • rohkeutta ja intoa kokeilla uusia asioita. 

Ohjaus ja tuki verkko-opinnoissa

Opiskelussasi kaikki tarvittavat tiedot löydät Wilmasta ja Moodlesta. Seuraa näitä kahta järjestelmää aktiivisesti opintojakson aikana.

Opintojakson suorittamista Moodlessa avustaa opettaja ja tukea on aina saatavilla opintojakson aikana. Voit kysyä epäselvistä asioista ja saat palautetta suoritetuista tehtävistä.
 
Verkko-opintojen suoritukseen liittyvissä teknisissä ongelmissa voi olla yhteydessä koulun it-tukeen:  [email protected] 

Verkkokurssin tai -opintojakson päättäminen 

Verkko-opintoihin saattaa kuulua itsenäisesti etänä tehtävä lopputyö. Kaukana asuva opiskelija voi tehdä kokeen lähikoulussaan (ks. ohjeet koulun nettisivuilta www.eira.fi/lukio/kaukana)

Mahdollisen loppukokeen päivämäärä ja aika näkyvät verkko-opintoihin ilmoittautuessa Wilman kurssi- ja opintojaksotarjottimessa. Kielten kokeissa on kirjallisen kokeen lisäksi useimmiten kuuntelukoe. 

Suoritettujen verkko-opintojen arvosanat pävitetään Wilmaan, kun kaikki opintoihin kuuluvat tehtävät on tehty.

Verkko-opintojen arviointi

Opettaja antaa verkkokurssin tai -opintojakson arvioinnin noin kahden viikon kuluessa arviointipyynnön lähettämisestä.

Kaikki opinnot arvioidaan arvosanalla. Arvosana voi olla joko asteikolla 5–10 tai vaihtoehtoisesti suoritusmerkintä "suoritettu" (S) tai "keskeytynyt" (K). Hylätty opintosuoritus näkyy aina merkinnällä "keskeytynyt" (K), kunnes opinnot on suoritettu hyväksytysti eli vähintään arvosanalla 5. 

Arviointi perustuu aina opintojen aikana osoittamiisi tietoihin ja taitoihin. Tietoja ja taitoja osoitetaan tehdyillä oppimistehtävillä ja/tai muulla erikseen määritellyllä työskentelyllä (esim. oppimispäiväkirja). Verkkoaktiivisuus on yksi arvosanaan vaikuttava tekijä. Tiedon arvioinnin perusteista löydät kunkin opintojakson (tai kurssin) materiaaleista ja ohjeista.

Opettaja voi pyytää sinua täydentämään opintosuoritustasi ennen varsinaisen loppuarvosanan antamista, jos opinnoissa on tekemättömiä tehtäviä tai muuta täydennettävää. Sinulla on kaksi viikkoa aikaa täydentää suoritustasi opettajan ohjeiden mukaisesti.

Arvosanat ja palautteet löytyvät Wilman suoritusrekisteristä. 

Verkkosuorituksen arvosanan korottaminen

Voit korottaa hyväksytysti suoritetun opintojakson tai kurssin arvosanaa antamalla lisänäyttöjä osaamisestasi opettajan ohjeiden mukaisesti esimerkiksi lisätehtävillä tai suullisella kuulustelulla. Loppuarvosanan korottamisesta on sovittava opettajan kanssa kahden viikon kuluessa arvioinnin valmistumisesta. Korottamista voi yrittää vain kerran.

Mikäli saat opinnoista arvioinnin "Keskeytynyt", sinun on sovittava opettajan kanssa hyväksytyn suorituksen tavoittelemisesta kahden viikon kuluessa arvioinnin valmistumisesta. Uudelleenarviointi tehdään opettajan ohjeistamilla erillisillä näytöillä (esimerkiksi lisätehtävät tai suullinen kuulustelu). Myöhemmin suoritusta ei voi korottaa.

Yksittäisen opintojakson tai kurssin lisäksi myös oppiaineen oppimäärän voi korottaa. Tämä tapahtuu korotuskuulustelussa.

Todistus verkko-opintojakson tai -kurssin suorittamisesta

Saat suoritetuista opinnoista aina todistuksen, jonka voi tulostaa Wilmasta. Opintojen suoritukset kirjataan valtakunnalliseen opintorekisteriin.

Todistukset ovat aina suomenkielisiä. Jos tarvitset todistuksen muulla kielellä, pitää sinun itse käännättää se auktorisoidulla kielenkääntäjällä.

Verkko-opintojen keskeyttäminen

Jos verkko-opinnot joutuu keskeyttämään, siitä on ilmoitettava opettajalle Wilman pikaviestillä. Aineopiskelijan lukuvuosimaksua tai verkko-opintojen ilmoittautumismaksua ei palauteta.