Ennakkotehtävä pajaan osallistuville

Raportti oman työskentelyn aloittamisesta

Raportointi omasta työskentelystä on oman oppimisen ja kehittämisen väline. Sen avulla voit tunnistaa oman oppimisesi vahvuuksia ja heikkouksia. Kirjaamasi asiat auttavat arvioimaan opiskelusi edistymistä sekä käsitteiden, asioiden ja teorioiden oppimista.

Raportointi omasta työskentelystä ennakkotehtävän avulla tarkoittaa sitä, että kirjaat ylös muutamia asioita, jotka vaikuttivat aiheesi valintaan ja kerrot mm. siitä, mitä jo tiedät kyseisestä ilmiöstä. Taustalla on ajatus, että kirjoittaminen edistää oppimista ja ajattelua: asioiden raportoiminen tukee tietojen rakentamista ja kokonaiskuvan muodostamista. Tavoite on, että muodostaisit henkilökohtaisen näkemyksen opeteltavasta ilmiöstä ja että oppisit paitsi kuvailemaan ilmiötä yhden tai useamman oppiaineen/tieteenalan käsitteiden avulla, niin myös se, että oppisit laajemmin pohtimaan ja arvioimaan ilmiöstä oppimiasi tietoja.

Toimi seuraavasti:

1. Kirjoita omin sanoin ja kokonaisin lausein, koska ne edustavat kokonaisia ajatuksia.

2. Yritä vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • Tavoitteeni: Mitä haluaisin oppia tästä ilmiöstä?
 • Mitä käsitteitä/asiasisältöjä/taitoja kuuluu tähän ilmiöön eri oppiaineissa?
 • Mitä jo tiedän kyseisestä ilmiöstä? Mitä yhteyksiä löydän aiempien tietojeni ja kokemusteni ja ilmiön väliltä?
 • Mihin suurempaan kokonaisuuteen ilmiön voisi liittää?
 • Mihin todellisen elämän ongelmaan ilmiön voi liittää?
 • Missä tulen tarvitsemaan eri oppiaineiden uusia käsitteitä ja selityksiä ilmiöstä?
 • Miten tärkeänä pidän aihetta? Miksi?
 • Mitä eri tietolähteitä aion hyödyntää ja miten?
 • Aiotko tehdä asiantuntijahaastattelun? Aiotko käyttää jotain tiettyä haastattelumenetelmää?
 • Miten aiot varmistaa tietolähteiden luotettavuuden?
 • Voisiko ilmiön opiskeluun liittää pienen tutkimuksen?
 • Miten aion hyödyntää koulun ulkopuolista maailmaa oppiakseni ilmiöstä?
 • Missä luulen tarvitsevani opettajien tukea/apua?
 • Millaiset opiskelutaidot minulla on itsenäiseen työskentelyyn työpajassa?

Opiskelijoiden palautetta reaalin pajasta:

“Minusta idea siitä, että oppilas saa tehdä johonkin reaaliaineeseen liittyvän työn, niin että eri reaaliaineiden opettajat tukevat ja seuraavat työtä on hyvä. Omassa työssä olisin hyvin voinut yhdistää näkökulmia niin historiasta, yhteiskuntaopista, filosofiasta kuin psykologiastakin.  Edellä mainittujen aineiden syvälliseen luotaamiseen työssäni ei aika kuitenkaan riittänyt, mikä hiukan harmitti.

Hyvää pajassa oli mahdollisuus hyödyntää eri opettajien tietotaitoa, mikä kuitenkin jäi ainakin minulle hiukan vaillinaiseksi, josta en syytä ketään, mutta (minun) aktiivisempi läsnäolo tunneilla olisi varmaan parantanut asiaa.”

“Reaali-integraatiokurssin innoittamana päätin perehtyä aiheeseen syvällisemmin ja ilmoittauduin seuraavassa jaksossa pidettävään reaalin pajaan. Alkuperäinen ajatukseni oli tutkia useiden maiden eroavaisuuksia ilmastopoliittisesta näkökulmasta. Kirjoitin ylös muutamia keskeisiä kysymyksiä ja lähdin etsimään niihin vastauksia.”

“Reaali-integraation kurssilla käsitellyt ilmiöt tuntuivat alun perinkin nivoutuvan yhteen tavalla tai toisella. Ympäristöystävällistä päätöksentekoa jarruttavat tekijät kumpusivat jostakin, joka tuntui äärimmäisen tutulta – länsimaisessa maailmassa vallitseva talousjärjestelmä, kapitalismiksikin kutsuttu markkinatalous, osoittautui etsimäkseni tutkimuskohteeksi.”

“Valitsin reaalin pajan, koska minulta puuttui siinä vaiheessa lukion kursseja ja reaalin pajassa sain sekä kurssisuorituksen, että käsitellä itseäni kiinnostavia asioita.”