Kartta 1 -oppimiskokonaisuus

Kartta 1 on monialainen oppimiskokonaisuus, jonka tavoitteena on kartan ja karttataitojen avulla vahvistaa oppijan tiedollista ja taidollista osaamisperustaa ja parantaa oppijan kielellisiä valmiuksia. Opiskelija tuo kart-tojen kautta esille omaa kulttuurista ja kielellistä taustaansa ja osaa sanallistaa ja kielellistää karttojen sisäl-töä.

Kartta 1 on suunnattu aikuisten perusopetuksen valmistavassa opetuksessa opiskeleville 17–25 –vuotiaille maahanmuuttajataustaisille nuorille aikuisille. Opetuksessa käytetään paperisia ja sähköisiä karttoja sekä muuta geomediaa ja harjoitellaan niiden lukemisessa tarvittavaa karttojen monilukutaitoa. Opetuksessa tut-kitaan erilaisia karttoja ja karttatyökaluja lähialueista maailmankarttoihin. Työskentelyssä käytetään hyväksi opiskelijoiden omia matkapuhelinsovelluksia ja verkosta löytyviä karttapalveluja, jotka ovat opiskelijoiden saatavilla myös vapaa-aikana ja myöhemmissä opinnoissa. Opiskelija oppii maantiedon ja historian opiske-lussa tarvittavia perustietoja ja -taitoja ja oppii kielellistämään karttojen sisältöjä, mikä vahvistaa opiskelijan suomen kielen taitoa. Oppija saa valmiuksia seurata joukkomediaa ja sosiaalista mediaa sekä saa taitoja tulevaan opetukseen yhteiskuntatieteellisissä ja luonnontieteellisissä oppiaineissa sekä kielissä. 

Hankkeeseen sisältyy oppimiskokonaisuuden opetusformaatin suunnittelu ja opetus, opetusmateriaalin tuottaminen ja olemassa olevan materiaalin ja työkalujen, erityisesti sähköisen materiaalin, kokoaminen ta-voitteiden mukaiseksi integroiduksi ja kielitietoiseksi oppimiskokonaisuudeksi. Materiaalia ja formaattia voidaan hyödyntää tulevissa opetusryhmissä, joten hankkeella on pitkäaikaisia vaikutuksia. Kartta 1 –oppimiskokonaisuutta suunnittelevat ja toteuttavat suomi toisena kielenä –opettajat sekä maantiedon ja historian opettajat.