Kielet ja oppijat kartalle -hankkeessa herätetään henkiin klassinen opetusväline, kartta, jonka avulla luodaan uusia yhteyksiä, työkaluja ja näkökulmia maantieteen ja historian sekä suomen kielen oppiaineiden välillä.

Kielet ja oppijat kartalle -hankkeen toteuttaa Eiran aikuislukio ja sen rahoittajana on Koneen säätiö ry.

Tutustu hankkeen esittelyyn

Lue lisää projektin taustasta

Kielet ja oppijat kartalle -hankkeeseen kuuluu kaksi oppimiskokonaisuutta, teematapahtumasarja sekä opiskelijoiden kielelliseen tukeen palkattava omakielinen valmentaja.

Hankkeeseen sisältyy oppimiskokonaisuuden opetusformaatin suunnittelu ja opetus, opetusmateriaalin tuottaminen ja olemassa olevan materiaalin ja työkalujen, erityisesti sähköisen materiaalin, kokoaminen tavoitteiden mukaiseksi integroiduksi ja kielitietoiseksi oppimiskokonaisuudeksi. Sisällöt valitaan niin, että ne tukevat oman kulttuuriperinnön vaalimista, monikielisessä ja -kulttuurisessa maailmassa elämistä ja tuovat esiin monikieliset identiteetit. Materiaalia ja formaattia on tarkoistus hyödyntää tulevissa opetusryhmissä, joten hankkeella on pitkäaikaisia vaikutuksia.

Oppimiskokonaisuudet: Kartta 1 ja Kartta

Kartta 1 on monialainen oppimiskokonaisuus, jonka tavoitteena on kartan ja karttataitojen avulla vahvistaa oppijan tiedollista ja taidollista osaamisperustaa ja parantaa oppijan kielellisiä valmiuksia. Opiskelija tuo karttojen kautta esille omaa kulttuurista ja kielellistä taustaansa ja oppii sanallistamaan ja kielellistämään karttojen sisältöä. Kartta 1 on suunnattu aikuisten perusopetuksen valmistavassa opetuksessa opiskeleville 17–25 –vuotiaille maahanmuuttajataustaisille nuorille aikuisille. Lue lisää

Kartta 2 on monialainen oppimiskokonaisuus, jonka tavoitteena on integroida maantiedon, historian ja suo-men kielen opetuksen sisältöjä ja tavoitteita. Tavoitteena on vahvistaa oppijan kielellisiä oppimisvalmiuksia sekä kielellisiä ja kulttuurisia valmiuksia sitomalla yhteen kartan ja erilaisten visualisointien avulla eri oppiaineiden sisältöjä ja terminologiaa karttaan liittyvän teeman ympärille. Kartta 2 on suunnattu perusopetuksen päättövaiheessa oleville maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Lue lisää

Kartta 1 ja Kartta 2 –oppimiskokonaisuuksien avulla opettaja ja työyhteisö saa uusia työkaluja ja uusia näkökulmia oppiaineiden välisiin yhteyksiin, oppimista tukevien havainnollistamiskeinojen käyttöön sekä verkon tarjoamiin välineisiin opetuksessa. Opettaja oppii näkemään opettamansa sisällöt uusista, oppija-lähtöisemmistä näkökulmista ja hyödyntämään opiskelijoiden aiemmin hankkimaa tietoa ja kokemusta eli paikkatietoa opetuksessa.

Teematapahtumasarja: Minun mieleni kartalle

Minun mieleni kartalle on Eiran aikuislukion henkilöstölle ja opiskelijoille suunnattu teematapahtumasarja, jossa koulun opiskelijat opettavat omaa kieltään, tuovat esille kielensä piirteitä ja tilannetta maailmankartalla ja pohtivat kielensä merkitystä itselleen, yhteisölleen ja kulttuurilleen. Tavoitteena on nostaa esiin opiskelijoiden omia kieliä, tunnustaa opiskelijoiden kielellinen osaaminen ja vahvistaa opettajien tietämystä uusista kielistä ja niiden vaikutuksesta oppimiseen.

Hankkeeseen sisältyy käytävätapahtumia, juhlia, opetusta ja suullisia ja kirjallisia oppimistehtäviä teeman mukaisesti eri oppiaineissa. Jos halukkaita kielenopiskelijoita ja opettajia löytyy, opiskelijoiden osaamien kielten opetusta jatketaan vapaaehtoisissa piireissä.

Omakielinen kieli- ja kulttuurivalmentaja

Omakielinen kieli- ja kulttuurivalmentaja on opiskelijoiden yleisiä äidinkieliä osaava maahanmuuttajataustainen projektityöntekijä, joka toimii opetus- ja ohjaustilanteissa opiskelijoiden omakielisenä tukena ja opettajan avustajana. Tavoitteena on hyödyntää ja tuoda esille opiskelijoiden omaa aiemmin hankittua osaamista kielellisistä esteistä huolimatta ja helpottaa asiasisältöjen ymmärtämistä ja omaksumista. Valmentaja tukee myös uudessa kulttuurissa toimimista ja antaa koululle välineitä monikulttuuriseen työhön. Tutustu omakielisen kieli- ja kulttuurivalmentajan työhön: Kieli- ja kulttuurivalmentaja Abdullah

Aikataulu

Omakielinen kulttuurivalmentaja rekrytoidaan ja hän aloittaa työnsä syys-marraskuun 2016 aikana. Samanaikaisesti valmistellaan oppimiskokonaisuuksien sisältö ja materiaalit. Hankkeen Kartta 1 ja Kartta 2 -opetuskokonaisuuksien opetus alkaa joulukuussa 2016. Minun kieleni kartalle -tapahtumasarja toteutetaan maalis-huhtikuussa 2017. Kesä-elokuussa 2017 kootaan kokemukset hankkeesta ja opetusformaatti viimeistellään seuraaville opetusryhmille.

Työryhmän jäsenet

Leo Jäppinen, Suomi toisena kielenä –opettaja
Kartta 1 ja Kartta 2-osien pedagoginen suunnittelu ja toteutus, Minun kieleni –tapahtumasarjan toteutus, hankkeen tiedotus

Inkeri Rapio, Suomi toisena kielenä –opettaja
Kartta 1 ja Kartta 2 –osien oppimateriaalien sähköistäminen, Kartta 2-osuuden suomen kieli

Paula Laakkonen, Historian ja yhteiskuntaopin opettaja
Kartta 1 ja Kartta 2-osuuksien historian ja yhteiskuntaopin sisällöt ja tavoitteet

Elina Leppänen, Maantiedon ja biologian opettaja
Kartta 1 ja Kartta 2-osuuksien maantiedon sisällöt ja tavoitteet