Tulokset 

Ylioppilaskokeiden koesuoritukset tarkastaa ja arvostelee alustavasti lukion opettaja. Alustavat tulokset annetaan noin 2 viikkoa kokeen jälkeen. Lopullisen arvosanan koesuorituksista antaa ylioppilastutkintolautakunta. Lopulliset tulokset tulevat kouluille kevään kirjoitusten osalta noin 20.5. ja syksyn kirjoitusten osalta noin 20.11. Näet alustavat ja lopulliset tulokset Wilman Tulosteesta Ylioppilastutkinto.  

Lopullisten tulosten tultua sinulla on mahdollisuus tutustua omiin koesuorituksiin ja arvosteluperusteisiin. Tulokset ja koesuoritukset  

Keväällä ylioppilaaksi valmistuvien arvosanat siirtyvät automaattisesti kevään korkea-asteen yhteishaun hakukohteisiin ja ne huomioidaan todistusvalinnassa.  

Oikaisuvaatimus 

Jos olet tyytymätön YTL:n arvosteluun, voit pyytää oikaisuvaatimusta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisen jälkeen. Oikaisuvaatimus tehdään osoitteessa: ylioppilastutkinto.fi/oikaisuvaatimus

Kompensaatio 

Kompensaatio tarkoittaa sitä, että sinulla voi olla mahdollisuus valmistua ylioppilaaksi, vaikka saisit hylätyn arvosanan jostakin pakollisesta kokeesta.  YTL myöntää kompensaatiopisteitä sen mukaan, mitä arvosanoja olet saanut muista kokeista. Kompensaatio tehdään automaattisesti, ellet erikseen ilmoita koululle, ettei sitä saa käyttää. Hylätystä suorituksesta käytetään merkintää i. Vain yhden hylätyn kokeen voi kompensoida.

Kompensaatiopisteitä saa vain tutkintoon vaadittavista kokeista eli enintään neljästä hyväksytysti suoritetusta kokeesta. Hyväksytyistä kokiesta kompensaatiopisteitä saa seuraavasti:

Kokeista annettavat arvosanat Kompensaatiopisteet
L (Laudatur) 7
E (Eximia cum laude approbatur) 6
M (Magna cum laude approbatur) 5
C (Cum laude approbatur) 4
B (Lubenter approbatur) 3
A (Approbatur) 2
I (Improbatur) 0

Kompensaatiopisteet lasketaan yhteen ja ne voivat kompensoida yhden hylätyn kokeen seuraavasti: 

Arvosana Tarvittavat pisteet
i 10

Ylioppilaskokeiden uusiminen, korottaminen ja täydentäminen 

Tutkinnon ollessa kesken 

Hyväksyttyjä kokeita saa uusia rajoituksetta.  

Hylättyä koetta saa uusia kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana.  

Ylioppilaaksi tulon jälkeen 

Hyväksyttyjä kokeita saa uusia rajoituksetta. 

Saat täydentää yo-tutkintoasi kokeilla, joihin et ole aikaisemmin osallistunut tai jo suoritetun oppiaineen eritasoisella kokeella ilman kurssivaatimuksia. Täydentävistä kokeista annetaan erilliset todistukset.  

Ylimääräistä hylättyä koetta ja pakollista kompensoitua hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta.

Lisätietoa tutkinnon täydentämisestä ja hyväksyttyjen aineiden korottamisesta ylioppilaaksi tulon jälkeen löydät kohdasta Aineopiskelu