Ohjauksen palveluiden laajentaminen tulevaisuusnäkökulmasta

Hankkeessa rakennettiin olemassa olevien ohjauspalveluiden rinnalle innovatiivisia digitaalisia välineitä ja mahdollisuuksia lukio-opiskelijoiden oman tulevaisuuden suunnitteluun. Kaiken kehitystoiminnan perusteena oli tulevaisuuslähtöisemmän ja digitaalisia välineitä hyödyntävämmän toimintakulttuurin kehittäminen Eiran aikuislukion ohjaukseen.  

Tausta-ajatuksena oman tulevaisuuden suunnittelun kehittämisessä oli näkökulma siitä, että tulevaisuusajatuksien tulisi kuulua lukio-opiskeluun kiinteämmin heti opintojen alusta alkaen myös aikuislukiossa. Tätä lähdettiin kehittämään, sillä opiskelijat kaipasivat hankkeen alussa monipuolisempia tarjoumia omien tulevaisuusajatusten käsittelyyn. Tulevaisuusajatukset ovat vahvasti yhteydessä myös lukioaikaisten opintojen suunnitteluun ja toisaalta myös lukio-opiskelun aikana opiskelija oppii paljon omista mielenkiinnonkohteistaan, vahvuuksistaan ja käsityksistään itsestä, jotka vahvistavat hänen ajatuksiaan omista tulevaisuuden suunnitelmistaan. 

Digitaalisuuden kehittäminen liittyi tavoitteisiimme luoda monipuolisempia ja innovatiivisempia ratkaisuja ja tarjoumia opiskelijoille oman tulevaisuuden suunnitteluun henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi. Koimme tarpeen vahvistaa yleisesti suomalaisen ohjauskentän digitaalisuutta ja avata keskustelua opiskelijoita palvelevan digi- ja lähiohjauksen rajapinnoista. Tämän vuoksi halusimme vahvistaa ohjauskentän digitaalisten mahdollisuuksien toimintaympäristöä ja luoda sekä meitä että muita ohjaustoimijoita hyödyttävää lähi- ja digiohjaukseen soveltuvaa materiaalia.

Hankkeessa luotujen digitaalisten välineiden ja uusien ajatusmallien ja rakenteiden myötä pääsimme luomaan toimintakulttuuriimme laadukkaampia, monipuolisempia ja systemaattisempia tarjoumia opiskelijoille oman tulevaisuuden suunnitteluun. Tulevaisuuslähtöisemmän kulttuurin ja uusien tarjoumien luomisessa kiinnitettiin huomioita koko koulun ja ohjausryhmän toiveisiin. Toiveena oli luoda opiskelijoita selkeyttäviä tarjoumia ja vahvistaa kepeyden ja pystyvyyden tunteita omissa tulevaisuuden suunnitelmissa. 


Päätuotokset: Opoinfot ja Tulevaisuusmatka-ohjaussivusto

Opoinfot

Opoinfot ovat viikoittain järjestettävä etätapahtuma opiskelijoille, joissa saa ryhmämuotoista ohjausta opintojen ja tulevaisuuden suunnitteluun sekä jatko-opintoihin. Opoinfoon ovat tervetulleita kaikki lukion opiskelijat – tutkintotavoitteiset opiskelijat, aineopiskelijat ja jälkiohjattavat opiskelijat sekä valittuihin infoihin myös LUVA-opiskelijat.

Opoinfot järjestetään koko lukuvuoden ajan tiistaisin klo 14.10-15.30 (pois lukien päättöviikot). Opoinfot ovat avoimia kaikille opintojen alusta alkaen eikä osallistumisessa ole maksimi- tai minimimäärää. Opoinfoista tiedotetaan sekä jaksoittain että viikoittain eikä niihin ole ennakkoilmoittautumista. Opoinfoissa esiin nousseita ajatuksia opiskelijat kirjaavat Wilman Opintosuunnitelma –lomakkeelle, jonne opiskelijat kokoavat myös muita opiskelun aikaisia ajatuksiaan ja tekevät opinto- ja tulevaisuuden suunnitelmiaan. Opoinfoon osallistumisesta ei saanut pilottilukuvuonna 2021–2022 suoritusmerkintää.

Opoinfot vastaavat kolmeen tarpeeseen: 1) tiedon lisääminen, 2) yhteisöllisyyden kehittäminen ja 3) saavutettavuuden kehittämiseen. Tarve ryhmämuotoisten opoinfojen luomiselle perustuu lukuvuonna 2020–2021 tehdylle selvitystyölle, joka sisälsi opiskelijoille ja henkilökunnalle tehdyn kyselyn “Ajatukset ura- ja jatko-opinto-ohjauksesta Eiran aikuislukiossa”, opiskelijoille tehdyn kyselyn “Millaista tietoa tarvitset?” sekä hankkeen kanssa yhteistyössä tehdyn opinto-ohjaajaopiskelijoiden laadulliseen pro gradu –tutkimuksen ohjauksen palveluista.

Lukuvuoden 2021–2022 opoinfojen aikataulu: Opoinfot 2021-2022.pdf

Tulevaisuusmatka

www.tulevaisuusmatka.fi

Tulevaisuusmatka on hankkeen aikana luotu digitaalinen ohjaussivusto. Tulevaisuusmatka-sivusto vastaa tarpeeseen tehdä ohjauksellisia tehtäviä verkossa. Tulevaisuusmatkan tyyppisiä sivustoja ei Suomessa ole vielä juurikaan ohjauskentällä. Tulevaisuusmatka-sivuston vahvuuksia ovat ilmaisuus, helppokäyttöisyys, sen soveltuvuus sekä lähi- että verkko-ohjaukseen, selkokielisyys, houkutteleva yleisilme sekä sivuston käyttö ilman kirjautumista.

Tulevaisuusmatka-sivustolla on monipuolisesti tehtäviä tulevaisuuden, jatko-opintojen ja urasuunnittelun tueksi. Sivuston tehtävät antavat opiskelijalle valmiuksia tehdä omaan elämänkenttään sopivia tulevaisuuden valintoja. Sivusto sopii käytettäväksi eri kouluasteille sekä koulumaailman ulkopuolelle erilaisiin ohjauksellisiin tilanteisiin. Koulumaailmassa materiaali sopii myös valmistuneiden sekä keskeyttävien oman tulevaisuuden suunnitteluun. Sivusto on luotu niin, että sivuston käyttäjä pystyy tehdä omaan tulevaisuuteen liittyviä tehtäviä yksin, ryhmässä tai ohjaajan kanssa sekä paikan päällä että verkossa tapahtuvassa ohjauksessa.

Tulevaisuusmatka-sivusto on kaikille avoin ja siitä on myös mobiiliversio. Sivuston tehtäviä voi käyttää ohjauksen aikana tai aktivoivina tehtävinä ennen tai jälkeen ohjauksen tai esimerkiksi valmentautumisessa haastattelutilanteisiin. Tulevaisuusmatka-sivustolla on lisäksi vinkkejä ohjaajille tehtävien käyttöön sekä lisäkysymyksiä tehtävien käsittelyyn.

Tulevaisuusmatka-sivuston käyttöön järjestettiin käyttökoulutusta ohjaussivustoa käyttäville ammattilaisille sivuston valmistuttua keväällä 2022.


Suunnittelun lähtökohdat ja toiminta

Opinto-ohjaajien työpajat

Suunnittelutyön perustana on ollut kaikkien Eiran aikuislukion opinto-ohjaajien osallistaminen, sillä hanke oli yhteinen mahdollisuus ohjauksen ryhmälle kehittää ohjauksen toimintakulttuuria tulevaisuuslähtöisemmäksi ja digitaalisemmaksi. Koko ohjauksen tiimi osallistui toimintakulttuurin kehittämistyöhön kokoontumalla hankkeen keston ajan kuukausittain hankkeen vetäjien valmistelemaan työpajaan, jossa työstettiin yhdessä ohjauksen ja hankkeen keskeisiä ja ajankohtaisia teemoja. Työpajassa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:

 • Mitä on ideaaliohjaus?
 • Mitä ja mihin suuntaan haluamme kehittää Eiran ohjausta?
 • Ideointia tulevaisuusohjaukseen
 • Mitä tunteita haluamme tulevaisuuden ohjauksella välittää?
 • Laatutyötä: kyselyiden suunnittelua, gradun käsittelyä
 • Miten välineitä sovelletaan ja käytetään ohjauksessa eri kohderyhmillä?

Muuttaessa toimintakulttuuria avainsana on ollut luoda tila – aika ja paikka – yhteiselle keskustelulle ja suunnittelulle. Tämä menetelmä on luonut mahdollisuuden ideoida, rikastaa ajatuksia, muokkailla ehdotuksia, “parastaa” muualta kuulleita ideoita, esittää toiveita ja tehdä kaikkia koskettavia päätöksiä. Työpajojen avulla on myös huolehdittu, että hanke etenee kohti yhteisesti suunniteltuja tavoitteita.

Opettajien uratarinat

Koulun henkilökunta osallistui oman tulevaisuuden suunnittelun kehittämiseen jakamalla oman koulutus- ja uratarinan tai esittelemällä omaa alaa. Opettajien uratarina –tapahtuma järjestettiin integroidusti opetuksessa oppituntien sisällä. Tapahtuma pidettiin yhteisesti koko koulussa (peruskoulu, lukio, LUVA) kerran lukuvuoden aikana, 4. jakson ensimmäisen päivän ensimmäisellä oppitunnilla.

Opettajien uratarinat olivat herättäneet opiskelijoiden kiinnostusta ja keskustelua. Opiskelijoiden kiinnostus oli vaihdellut yksittäisistä opiskelijoista koko opiskelijaryhmään. Opettajien antama arvosana päivälle oli keskiarvolla 4.67/5. Tapahtumaa toivottiin myös tulevalle lukuvuodelle. Opettajat saivat kertoa kokemuksistaan vapaasti tai valmiiksi rakennetun diapohjan avulla.

Henkilökunnan uraesittelyt 14.2.2022

Ohjeita opiskelu- ja tulevaisuuden suunnitteluun

Hankkeessa tunnistettiin selvitysten avulla, että opiskelijoilla on hyvin erilaisia ohjauksellisia tarpeita. Osa opiskelijoista ja ohjaushenkilöstöstä toivoi henkilökohtaisen ohjauksen sijaan tai oheen kirjallista ja kuvallista tietoa ja ohjeistusta oman tulevaisuuden ja opintojen suunnitteluun. Multivisuaalisesti toteutetut ohjeet tukevat monipuolisesti erilaisten opiskelijoiden tarpeita. 

Hankkeessa tuotettiin opiskelijoiden käyttöön erilaista materiaalia esimerkiksi teemoista:

 • Opintojen suunnittelu aikuislukiossa
 • Oman opintosuunnitelman laatiminen
 • Hyvinvointi ja opinnot
 • Jatko-opinnot
 • Oman tulevaisuuden suunnittelu
 • Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen
 • Jatko-opintoihin hakeutuminen

Hankkeessa tuotetut kirjalliset materiaalit löytyvät Eiran aikuislukion kotisivuilta Tervetuloa lukioon! - Eiran aikuislukio

Hybridiohjauksen mahdollistavan innovatiivisen tilan luominen

Hankkeen aikana ohjauksen käytössä olevia lähiohjauksen työtiloja muokattiin soveltuvaksi erilaisiin ohjauksellisiin tilanteisiin, jotta hankkeen digitaaliset ideat toteutuisivat käytännön työpisteillä. Tilojen haluttiin tukevan ja mahdollistavan niin verkko- kuin lähiohjauksen sekä molempia hyödyntävän hybridiohjauksen.

Työtilat varustettiin niin, että ne mahdollistavat opiskelijoiden oman aktiivisen osallistumisen ohjauksessa sekä erilaisten verkkovälineiden käyttämisen. Opojen työhuoneet varustettiin muun muassa Touch Screeneillä sekä opiskelijoiden käyttöön huoneisiin hankittiin Chromebookit.

Tilojen käytöstä voi olla yhteydessä Eiran aikuislukion opinto-ohjaajiin.

Opiskelijoiden osallistaminen

Opiskelijat osallistettiin ohjauksen kehittämisen mukaan hankkeen eri vaiheissa. Osallistaminen tapahtui seuraavin tavoin:

 • 2020 kolme anonyymiä kyselyä (opiskelijoiden ohjaustarpeiden hahmottamista, konkreettisia ideoita)
 • 2020 anonyymi kysely opettajille (ohjaustarpeiden hahmottamista)
 • Gradun haastatteluihin osallistuminen, 10 anonyymiä opiskelijaa, aiheena tyytyväisyys ohjauksen palveluihin ja hankkeen teemojen (tulevaisuus & digitaalisuus) toteutumiseen
 • Opettajien uratarinan anonyymi palaute
 • Tulevaisuusmatka -tehtävien kehittämistä ja testaamista pienryhmässä
 • Jokaisen opoinfon jälkeinen anonyymi palautekysely
 • Henkilökohtaisissa ohjauksissa käytyjä toiveita tulevaisuusteemojen käsittelyyn
 • 2022 anonyymi kysely opoinfoista (toiminnan arviointi jatkokehitystä varten)

Jatkokehittäminen

Hanketyöskentely oli positiivinen kokemus erityisesti sen vuoksi, että sen avulla oli mahdollista keskittyä yhteisesti jaettuihin kehittämistarpeisiin. Tämän hankkeen aikana syntyi yhteisesti jaettu kipinä ohjauksen kehittämiselle seuraavista teemoista:

 • Työelämälähtöisyyden, selkokielisyyden ja oman taustan vaikutusten nostamista oman tulevaisuuden suunnittelussa (uusi hanke)
 • Monimuotoisen aikuislukion yhteisöllisyyden kehittäminen myös digitaalisin keinoin huomioiden sekä lähi- että etäopiskelijat

Vinkkejä lukioille tulevaisuuden suunnitteluun

Vinkkejä tulevaisuuslähtöisyyden kehittämiseen (pdf)