Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet

Aikuisten perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet ohjaavat oppilaitoksia rakentamaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja eheyttämään opetusta. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan eheyttämistä voidaan toteuttaa mm. rinnastamalla eri aineiden opetusta, toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja tai suunnittelemalla ja toteuttamalla eri oppiaineiden yhteistyönä monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Perusopetuksen opetussuunnitelma asettaa tavoitteeksi laaja-alaisen osaamisen. Laaja-alainen osaaminen tarkoittaa yhdistelevää osaamista, joka ylittää eri tiedon- ja taidonalat (POPS 2017). Opetuksen eheyttäminen puolestaan tukee tätä yhdistelevää osaamista, sillä eheyttämisen tavoitteena on mahdollistaa opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisriippuvuuksien ymmärtäminen. Eheyttäminen myös kannustaa opiskelijoita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. (POPS 2017)

Laaja-alainen osaaminen on opetussuunnitelmassa kuvattu seitsemänä osaamiskokonaisuutena. Yhdessä ne tukevat perusopetuksessa opiskelevan opiskelijan kehittymistä yksilönä sekä yhteiskunnan jäsenenä. Laaja-alaiset tavoitteet yhdistyvät eri kurssien sisällöissä ja myös tämän oppaan kuvaamissa oppiaineiden rajat ylittävissä oppimiskokonaisuuksissa. 

Oppimiskokonaisuuksien suunnittelun sekä opetuksen eheyttämisen tueksi Eiran aikuislukio järjesti Opetushallituksen rahoittaman Yhteistyötä yli oppiainerajojen -hankkeen. Sen tavoitteena on ollut edistää eri oppiaineiden opettajien välistä yhteistyötä ja antaa opettajille tukea ja työkaluja oppiaineiden rajat ylittävien oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun aikuisten perusopetuksen alkuvaiheessa. Hankkeessa jaettiin myös vapaan sivistystyön asiantuntijoiden osaamista toiminnallisista opetusmenetelmistä sekä tuettiin opetushenkilöstön osaamista kielitietoisuudesta ja oppiainetietoisesta kielenopetuksesta.

Hankkeen toteutus

Yhteistyötä yli oppiainerajojen -hankkeeseen kuului koulutusosio, joka toteutettiin kevään 2019 aikana neljänä lähipäivänä Eiran aikuislukiossa. Koulutusosioon kuului luentojen seuraamista sekä ryhmätyöskentelyä. Koulutuksessa luennoivat yliopisto-opettaja Heli Vigren Turun yliopistosta, suomen kielen opettaja Leo Jäppinen Eiran aikuislukiosta, historian ja yhteiskuntaopin opettaja Aleksi Valtonen Omniasta, suomen kielen opettaja Niina Koistinen Eiran aikuislukiosta, suomen kielen opettaja Satu Lahtonen Helsingin aikuislukiosta, suomen kielen opettaja Kaisa Häkkinen Laajasalon opistosta ja matematiikan ja suomen kielen opettaja Hennaleena Turpeinen Helsingin aikuisopistosta. Lähipäivien luentojen ja ryhmätöiden lisäksi koulutukseen kuului etätyöskentelyä. Etätyöskentelyn alustana käytettiin Moodlea.

Koulutukseen osallistui yhteensä 28 opettajaa eri puolelta Suomea. Osallistujat työskentelevät joko aikuisten perusopetuksessa tai vapaan sivistystyön puolella eri oppiaineiden opettajina. Jokaisella heistä oli opetuskokemusta ja he tunsivat hyvin aikuisten perusopetuksen kohderyhmän.

Eiran aikuislukiosta Yhteistyötä yli oppiainerajojen -hanketta koordinoivat Anna Nylund, Ulla Pajanen ja Anni Tanskanen.

LATAA TÄSTÄ: Yhteistyötä yli oppiainerajojen -loppuraportti (pfd)