Kielet ja oppijat kartalle: Kartta 2 -oppimiskokonaisuus

Kartta 2 on monialainen oppimiskokonaisuus, jonka tavoitteena on integroida maantiedon, historian ja suo-men kielen opetuksen sisältöjä ja tavoitteita. Kartta 2 on suunnattu perusopetuksen päättövaiheessa oleville maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Tavoitteena on vahvistaa oppijan kielellisiä oppimisvalmiuksia sekä kielellisiä ja kulttuurisia valmiuksia sitomalla yhteen kartan ja erilaisten visualisointien avulla eri oppiaineiden sisältöjä ja terminologiaa karttaan liittyvän teeman ympärille. Opiskelijat työskentelevät temaattisissa työpajoissa, rakentavat aiheeseen liittyvät portfolion tai muulla oppimiskokonaisuuteen sopivalla tavalla. Kartta 2 -oppimiskokonaisuuden sisältöjä valittaessa otetaan huomioon oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikielisessä ja monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä kielen ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa.

Hankkeeseen sisältyy oppimiskokonaisuuden opetusformaatin suunnittelu ja opetus, opetusmateriaalin tuottaminen ja olemassa olevan materiaalin ja työkalujen, erityisesti sähköisen materiaalin, kokoaminen ta-voitteiden mukaiseksi integroiduksi ja kielitietoiseksi oppimiskokonaisuudeksi. Materiaalia ja formaattia voi-daan hyödyntää tulevissa opetusryhmissä, joten hankkeella on pitkäaikaisia vaikutuksia. Kartta 2 –oppimis-kokonaisuutta suunnittelevat ja toteuttavat maantiedon ja historian opettajat ja suomi toisena kielenä –opettajat.