Opiskelijoiden työelämätietoisuuden ja uraohjauksellisten menetelmien kehittäminen aikuislukiossa ja Tuva-koulutuksessa

Hankkeen tavoitteena on
  1. laajentaa opiskelijoiden tietoisuutta ja mahdollisuuksia pohtia uramahdollisuuksiaan monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti;
  2. kehittää oppilaitoksemme ohjauksen toimintakulttuuria sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisemmäksi;
  3. kehittää opiskelijoidemme valmiutta tunnistaa oman perhetaustansa ja kulttuuristen taustojensa merkityksiä ja luoda vahvuuksia tulevaisuuden valintojen tekemiseen.

Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan omien työelämäkokemusten kautta kertynyttä osaamista ja lisäämään sitä kautta opiskelijan pystyvyyden tunnetta tulevaisuuden valintoihin liittyen.

Hankkeessa kootaan aikuislukio-opiskelijoiden ja TUVA-opiskelijoiden tarpeisiin sopivaa kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä työelämään ja uravalintaa liittyvää materiaalia ja saatetaan se helposti saataville. Suunnitellaan ja pilotoidaan alumnitoimintaa opiskelijoiden työelämä- ja uratietoisuuden lisäämiseksi tuomalla esiin erilaisia opintopolkuja. 

Hankkeessa huomioidaan myös kulttuurisesti moninainen toimintaympäristö uraohjauksellisten menetelmien kehittämisessä. Tavoitteena on kehittää ja pilotoida erilaisia yksilö-, ryhmä- ja verkko-ohjauksen menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla opiskelija pääsee tutustumaan erilaisiin mahdollisuuksiin työelämässä ja kuulemaan eri alan ammattilaisia. Hankkeessa kehitetään myös työkaluja oman perhe- ja kultturitaustan sekä omien vahvuuksien ja osaamisen vaikutuksesta uranäkymiin ja opiskeluvaihtoehtoihin.

Hankkeen toteutusaika: 9.2.2022-31.7.2023

Hankkeen tuotokset: Työelämätietoisuus ja uraohjaukselliset menetelmät aikuislukiossa ja Tuva-koulutuksessa.