Opojakso - tavoitteet 

Aikuislukion opojakso voi pitää sisällään opiskelijalle useita erilaisia tavoitteita koulutuksenjärjestäjän opojaksolle määrittelemien painopistealueiden mukaisesti.

Tavoitteet

Opiskelijalle asetettavia tavoitteita voivat olla mm. seuraavia:

 • opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja osaa hyödyntää työ- ja opintohistoriaansa tulevaisuuden suunnittelussa ja elämänhallinnassa​  
 • lukiossa tarvittavien opiskelutaitojen ja -menetelmien sekä työtapojen syventäminen​ 
  • opiskelija syventää mm. tietämystä lukio-opintojen käytänteistä ja opintojen rakenteesta​
 • opiskelija osaa suunnitella opintojaan suhteessa ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyviin vaatimuksiin ja tulevaisuuden urasuunnitelmiin
 • ajankäytön suunnitteleminen kokonaisvaltaisesti siten, että opiskelija pystyy yhdistämään opiskelun, työn ja muun elämän realistisesti
 • oman pystyvyyden ja toimijuuden tunnistaminen ja toivon näkökulman sisäistäminen elinikäisen oppimisen näkökulmasta 
  • opiskelija tunnistaa, kuinka arvot, uskomukset ja itselle merkittävät ihmiset vaikuttavat valintoihin ja päätöksiin 
  • opiskelija osaa arvioida omaa toimijuutta ja voimavaroja, ohjauksen- ja tuen tarvetta sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • opiskelija tiedostaa, kuinka oma toiminta vaikuttaa hyvinvointiin 
 • ymmärtäminen, millä eri tavoilla voi päästä opintoihin ja tulevaisuuteen liittyviin tavoitteisiin 
 • suomalaisten ja kansainvälisten koulutusvaihtoehtojen, niiden pääsyvaatimusten ja valintaprosessien tunteminen​
 • suomalaisten ja kansainvälisten työelämän mahdollisuuksien tunnistaminen muuttuvassa maailmassa ja työnhakuprosessien tunteminen
  • työelämän ja työllistymisen eri muotojen tunteminen sekä yhteiskunnan ja talouden muutosten merkityksen tunnistaminen työllisyyden näkökulmasta
  • opiskelija harjaantuu arvioimaan tiedonhankintataitojaan ja tieto- ja viestintäteknologian taitojaan koulutus- ja työelämätiedon hankkimisessa
  • opiskelija osaa hankkia tietoa työehdoista ja työlainsäädännöstä
  • opiskelija osaa toimia työuraan liittyvissä siirtymätilanteissa
  • opiskelija osaa arvioida lukio-opintojen ja jatko-opiskelua koskevien valintojen merkitystä tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta
  • työelämässä tarvittavien valmiuksien tiedostaminen ja niiden vahvistaminen lukiokoulutuksen laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden mukaisesti   
 • opiskelija tuntee yrittäjyyden eri muotoja ja osaa arvioida omaa suhdettaan yrittäjyyteen
 • opiskelija osaa toimia kulttuurisesti moninaisissa toimintaympäristöissä ja voi saada mallin erilaisissa toimintaympäristöissä toimimiseen lukio-opintojen aikana 
 • opiskelija hahmottaa itsensä elinikäisenä oppijana ja osaa koota opiskeluun ja urasuunnitelmaan liittyviä valmiuksia esimerkiksi henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.

 

Lisätietoja: kalle.vihtari@eira.fi, opinto-ohjaaja